Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 46 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzje 2008/603/WE, 2008/691/WE i 2008/751/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Mauritiusa, Seszeli i Madagaskaru w odniesieniu do tuńczyka i filetów z tuńczyka (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4543)

Data ogłoszenia:2009-06-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 46 - Strona 3

Strona 3 z 3

„Artykuł 2 Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów i ilości określonych w załączniku, które zostały zgłoszone do wprowadzenia do wolnego obrotu we Wspól­ nocie z Mauritiusa w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.”;

L 155/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.6.2009

2) artykuł 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Artykuł 4 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.


„Obowiązuje ona do momentu zastąpienia reguł pocho­ dzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 regułami pochodzenia załączonymi do dowolnej umowy z Madagaskarem, gdy umowa taka zacznie być tymczasowo stosowana albo wejdzie w życie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, lecz w żadnym wypadku nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.”;

Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

3) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszej decyzji.

László KOVÁCS

Członek Komisji

18.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/49

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Kod CN

Opis towarów

Okresy

Ilości

09.1668

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70 1604 14 16

Tuńczyk konserwowany (1)

1.1.2008 do 31.12.2008 1.1.2009 do 31.12.2009

3 000 ton 3 000 ton 600 ton 600 ton

09.1669

Filety z tuńczyka

1.1.2008 do 31.12.2008 1.1.2009 do 31.12.2009

(1) Niezależnie od formy opakowania produkt uznaje się za konserwowany w rozumieniu pozycji HS ex 1604.”

ZAŁĄCZNIK II „ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Kod CN

Opis towarów

Okresy

Ilości

09.1666

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Tuńczyk konserwowany (1)

1.1.2008 do 31.12.2008 1.1.2009 do 31.12.2009

3 000 ton 3 000 ton

(1) Niezależnie od formy opakowania produkt uznaje się za konserwowany w rozumieniu pozycji HS ex 1604.”

ZAŁĄCZNIK III „ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Kod CN

Opis towarów

Okresy

Ilości

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70 1604 14 16

Tuńczyk konserwowany (1)

1.1.2008 do 31.12.2008 1.1.2009 do 31.12.2009

2 000 ton 2 000 ton 500 ton 500 ton

09.1646

Filety z tuńczyka

1.1.2008 do 31.12.2008 1.1.2009 do 31.12.2009

(1)

Niezależnie od formy opakowania produkt uznaje się za konserwowany w rozumieniu pozycji HS ex 1604.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 155 POZ 46 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L155 - 30 z 200918.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L155 - 17 z 200918.6.2009

  Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 • Dz. U. L155 - 16 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

 • Dz. U. L155 - 15 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca czerwca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

 • Dz. U. L155 - 14 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L155 - 11 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 518/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 503/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 czerwca 2009 r.

 • Dz. U. L155 - 9 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w wodach WE obszaru ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L155 - 7 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pagnotta del Dittaino (ChNP)]

 • Dz. U. L155 - 5 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 515/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pera dell’Emilia Romagna (ChOG))

 • Dz. U. L155 - 3 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 514/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L155 - 1 z 200918.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.