Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 157 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 157 POZ 1

Strona 1 z 7
19.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr  2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

(2009/456/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, przyjęty ostatecznie w dniu 18 grudnia 2008 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dys­ cypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr  2 Unii Europejskiej na rok budżetowy  2009, przedstawiony przez Komisję w  dniu 2 lutego 2009 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2009, ustanowiony przez Radę w dniu 26 lutego 2009 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 22 kwietnia 2009 r.,


(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2)  Dz.U. L 69 z 13.3.2009. (3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 157/2

STWIERDZA:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2009

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspól­ notę Energii Atomowej została zakończona, a budżet korygujący nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 22 kwietnia 2009 r.

Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

19.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR  2  UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY  2009

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM C. Personel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Wydatki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 02: Przedsiębiorstwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 21: Rozwój i stosunki z państwami AKP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

11 12 16 5

19.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 157/5

C.  PERSONEL

L 157/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2009

Sekcja  III — Komisja Organy ustanowione przez Wspólnoty i  posiadające osobowość prawną Organy zdecentralizowane Europejska Agencja Kolejowa

Stanowiska Kategoria i grupa zaszeregowania 2009 Zatwierdzone w ramach budżetu wspólnotowego Stałe Czasowe Budżet korygujący nr 2 Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia Stałe Czasowe 2009 Zmieniony plan zatrudnienia Stałe Czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem dla grup zaszeregowania AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem dla grup zaszeregowania AST Ogółem Razem zatrudnionych 124 3 7 5 4 12 33 124 124 3 – 2 3 2 – 2 5 5 5 7 10 36 124 1 1 2 1 3 6 23 28 3 9 22 91 4 – 8 – 3 1 2 – 3 7 25 25 3 13 14 88 1 1

19.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 157 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L157 - 67 z 200919.6.2009

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 (  Dz.U. L 69 z 13.3.2009)

  • Dz. U. L157 - 21 z 200919.6.2009

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.