Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komitetu nr 2/2008 z dnia 16 maja 2008 r. aktualizująca odniesienia prawne w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności

Data ogłoszenia:2009-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 41

Sekcja IV Szczególne reguły dotyczące wyznaczania organów oceny zgodności Przy wyznaczaniu organów oceny zgodności organy wyznaczające stosują się do zasad ogólnych zawartych w załączniku 2 do niniejszej Umowy oraz do kryteriów oceny ustalonych w załączniku VII do dyrektywy 98/37/WE.

Sekcja V Postanowienia uzupełniające 1. Maszyny używane Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne wymienione w sekcji I nie mają zastosowania do maszyn używa­ nych.

Jednakże zasady zawarte w art. 1 ust. 2 niniejszej Umowy stosuje się do maszyn zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu lub wprowadzonych do użytku na terytorium jednej ze Stron i wwiezionych jako maszyny używane na rynek drugiej Strony.


W dalszym ciągu zastosowanie mają inne postanowienia odnoszące się do maszyn używanych, np. te dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy obowiązujące w państwie przywozu.

L 158/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2009

ROZDZIAŁ 2 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Sekcja I Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Przepisy objęte art. 1 ust. 2 Wspólnota Europejska 1. Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia usta­ wodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej, ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r. (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1) Ustawa federalna z dnia 19 marca 1976 r. w sprawie bezpieczeństwa instalacji i wyposażenia technicznego (RO 1977 2370), ostatnio zmieniona 18 czerwca 1993 r. (RO 1995 2766) Rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa instalacji i wyposażenia technicznego (RO 1995 2770), ostatnio zmienione 27 marca 2002 r. (RO 2002 853) Rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie procedur oceny zgodności instalacji i sprzętu technicznego (RO 1995 2783) Sekcja II Organy oceny zgodności Komitet ustanowiony na mocy art. 10 niniejszej Umowy opracowuje i uaktualnia, zgodnie z procedurą określoną w art. 11 Umowy, wykaz organów oceny zgodności.

Szwajcaria

100.

101.

102.

Sekcja III Organy wyznaczające Komitet ustanowiony na mocy art. 10 niniejszej Umowy opracowuje i uaktualnia wykaz organów wyznaczających wskazanych przez Strony.

Sekcja IV Szczególne reguły odnoszące się do wyznaczania organów oceny zgodności Przy wyznaczaniu organów oceny zgodności organy wyznaczające stosują się do zasad ogólnych zawartych w załączniku 2 do niniejszej Umowy oraz do kryteriów oceny ustalonych w załączniku V do dyrektywy 89/686/EWG.

ROZDZIAŁ 3 ZABAWKI Sekcja I Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne Przepisy objęte art. 1 ust. 2 Wspólnota Europejska 1. Dyrektywa Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawo­ dawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (Dz.U. L 187 z 16.7.1988, s. 1), poprawiona sprostowaniami (Dz.U. L 281 z 14.10.1988, s. 55 oraz Dz.U. L 37 z 9.2.1991, s. 42), ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, s. 1). Ustawa federalna z dnia 9 października 1992 r. w sprawie środków spożywczych i przedmiotów codziennego użytku (RO 1995 1469), ostatnio zmieniona 21 marca 2003 r. (RO 2003 4803) Rozporządzenie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie środków spożywczych i przedmiotów codziennego użytku (RO 2005 5451), ostatnio zmienione 15 listopada 2006 r. (RO 2006 4909) Rozporządzenie EDI z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (RO 2002 1082), ostatnio zmienione 15 listopada 2006 r. (RO 2006 5157)

Szwajcaria

100.

101.

102.

19.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/5

Sekcja II Organy oceny zgodności Komitet ustanowiony na mocy art. 10 niniejszej Umowy opracowuje i uaktualnia, zgodnie z procedurą określoną w art. 11 Umowy, wykaz organów oceny zgodności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.