Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1 - Strona 27

Tytuł:

Decyzja Komitetu nr 2/2008 z dnia 16 maja 2008 r. aktualizująca odniesienia prawne w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności

Data ogłoszenia:2009-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1 - Strona 27

Strona 27 z 41

Strony uznają wzajemnie równoważność swoich programów monitorowania zgodności w sprawie dobrej praktyki laboratoryjnej, które są zgodne z decyzjami i zaleceniami OECD wymienionymi powyżej oraz procedurami i zasadami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi wymienionymi w sekcji IV. Strony akceptują wzajemnie badania i dane na ich podstawie otrzymane, wydane przez placówki przeprowadzające testy drugiej Strony, pod warunkiem że uczestniczą one w programie monitorowania zgodności dobrej praktyki laboratoryjnej tej Strony zgodnie z zasadami i postanowieniami, o których mowa powyżej. Strony akceptują wzajemnie wyniki kontroli badawczych i inspekcje placówek przeprowadzających testy, wykonywane przez organy monitorujące.


Sekcja I Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne W odniesieniu do testowania chemikaliów zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną stosuje się właściwe części przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych wymienionych poniżej. Przepisy objęte art. 1 ust. 1 Wspólnota Europejska Dodatki paszowe 1. Dyrektywa Rady 83/228/EWG z dnia 18 kwietnia 1983 r. w sprawie ustalenia wska­ zówek dotyczących oceny niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 126 z 13.5.1983, s. 23), z późniejszymi zmianami Dyrektywa Rady 87/153/EWG z dnia 16 lutego 1987 r. ustalająca wskazówki doty­ czące oceny dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. L 64 z 7.3.1987, s. 19), z późniejszymi zmianami

2.

Środki spożywcze 3. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgod­ ności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwie­ rząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1), poprawione sprostowa­ niami w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, s. 1 oraz Dz.U. L 204 z 4.8.2007, s. 29), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 776/2006 z dnia 23 maja 2006 r. (Dz.U. L 136 z 24.5.2006, s. 3)

Szwajcaria

Brak przepisów dotyczących DPL

L 158/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2009

Przepisy objęte art. 1 ust. 2 Wspólnota Europejska Nowe i istniejące środki chemiczne 4. Dyrektywa Rady 92/32/EWG z dnia 30 kwietnia 1992 r. zmieniająca po raz siódmy dyrektywę 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. L 154 z 5.6.1992, s. 1) Rozporządzenie Rady 793/93/EWG z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje (Dz.U. L 84 z 5.4.1993, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 29 września 2003 r. dostosowującym do decyzji Rady 1999/468/ WE przepisy odnoszące się do komitetów, które wspomagają Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych ustanowionych w instrumentach podlegających proce­ durze określonej w art. 251 Traktatu WE (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1) Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. dotycząca zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1), ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/ 08/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. (Dz.U. L 19 z 24.1.2006, s. 12)

5.

6.

Produkty lecznicze 7. Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stoso­ wanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67), ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.