Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1 - Strona 41

Tytuł:

Decyzja Komitetu nr 2/2008 z dnia 16 maja 2008 r. aktualizująca odniesienia prawne w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności

Data ogłoszenia:2009-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1 - Strona 41

Strona 41 z 41

ETA). Nazwy i adresy takich organów Szwajcaria notyfikuje Komitetowi ustanowionemu na mocy art. 10 niniejszej Umowy. Do celów niniejszej Umowy mają także zastosowanie decyzje EOTA. Do celów niniejszej Umowy europejskie zatwierdzenia techniczne są wydawane przez organy zatwierdzające EOTA i uznawane przez obie Strony. b) »Organ zatwierdzający« oznacza podmiot prawa publicznego lub prywatnego, który jest upoważniony do wyda­ wania europejskich zatwierdzeń technicznych. Organy zatwierdzające są wyznaczane przez Strony zgodnie z ich odpowiednimi procedurami. Komitet ustanowiony na mocy art. 10 niniejszej Umowy opracowuje i uaktualnia wykaz organów zatwierdzają­ cych. W tym celu procedurę notyfikacyjną opisaną w pkt 1 sekcji II zgodnie z art. 11 niniejszej Umowy stosuje się w drodze analogii do organów zatwierdzających. Niniejszym Strony uznają, że organy wymienione dla celów niniejszej Umowy spełniają warunki do wydawania europejskich zatwierdzeń technicznych. 4. Wymiana informacji Zgodnie z art. 9 niniejszej Umowy Strony wymieniają informacje niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania niniejszego rozdziału. 5. Dokumentacja techniczna Producentom, ich upoważnionym przedstawicielom lub osobom odpowiedzialnym za wprowadzenie produktów do obrotu wystarcza posiadanie dokumentacji technicznej wymaganej przez organy krajowe do celów inspekcji będącej do ich dyspozycji na terytorium jednej ze Stron na okres co najmniej dziesięciu lat od ostatniego dnia wytwarzania produktu. Niniejszym Strony zobowiązują się do przesyłania wszystkich właściwych dokumentów technicznych na wniosek organów drugiej Strony. 6. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie produktów do obrotu i oznakowanie Producent nie jest zobowiązany do wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela lub osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie produktów do obrotu na terytorium jednej ze Stron ani do wskazania na etykiecie, opakowaniu zewnętrznym lub instrukcji użycia nazwy i adresu upoważnionego przedstawiciela, osoby odpowiedzialnej lub impor­ tera.”


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 158 POZ 1 - Strona 41 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.