Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 159 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w czerwcu 2009 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

Data ogłoszenia:2009-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 159 POZ 3

20.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 536/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w czerwcu 2009 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone od dnia 1 do dnia 10 czerwca 2009 r. dla niektórych kontyngentów taryfowych określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiającego szcze­


gółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych oraz otwarcia kontyngentów taryfo­ wych (3) dotyczą ilości większych niż ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości są wydawane pozwolenia, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zasto­ sować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski o pozwolenia na przywóz produktów objętych kontyngentami taryfowymi określonymi w części I.A, I.D, I.F, I.H, I.I, oraz I.J załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, złożone w okresie od dnia 1 do dnia 10 czerwca 2009 r. stanowią podstawę do wydania pozwoleń na przywóz ilości objętych wnioskiem pomnożonych przez współczynniki przydziału ustalonych w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 29.

L 159/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2009

ZAŁĄCZNIK I.A

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4590 09.4599 09.4591 09.4592 09.4593 09.4594 09.4595 09.4596

— 100 % — — — — 2,475253 % 100 %

„—”: Nie przesłano Komisji żadnego wniosku o pozwolenie.

I.D Produkty pochodzące z Turcji

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4101

„—”: Nie przesłano Komisji żadnego wniosku o pozwolenie.

I.F Produkty pochodzące ze Szwajcarii

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4155

100 %

I.H Produkty pochodzące z Norwegii

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4179

100 %

I.I Produkty pochodzące z Islandii

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4205 09.4206

100 % —

„—”: Nie przesłano Komisji żadnego wniosku o pozwolenie.

20.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/5

I.J Produkty pochodzące z Republiki Mołdowy

Numer kontyngentu taryfowego Współczynnik przydziału

09.4210

„—”: Nie przesłano Komisji żadnego wniosku o pozwolenie.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 159 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 11 z 200920.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy w formie utworzenia funduszu kompensacyjnego w ramach organizacji rynku energii elektrycznej udzielonej przez Luksemburg (C 43/02 (ex NN 75/01)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 230) (1)

 • Dz. U. L159 - 10 z 200920.6.2009

  Czwarta zmiana regulaminu wewnętrznego EKES-u zatwierdzona na sesji plenarnej 12 marca 2008 r.

 • Dz. U. L159 - 6 z 200920.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L159 - 1 z 200920.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.