Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 16 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczące składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (1)

Data ogłoszenia:2009-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 16 POZ 3

Strona 1 z 3
21.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczące składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wczych o takim specjalnym przeznaczeniu żywnoś­ ciowym obecnych na rynku może zawierać małe pozo­ stałości glutenu.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Większość osób z nietolerancją glutenu może włączyć owies do swojej diety bez negatywnych skutków dla zdrowia, nie dotyczy to jednak wszystkich cierpiących na tę dolegliwość. Kwestia ta jest wciąż badana przez środowisko naukowe. Powodem do niepokoju jest nato­ miast zanieczyszczenie owsa pszenicą, żytem lub jęcz­ mieniem, które może mieć miejsce podczas zbiorów, transportu, przechowywania i przetwarzania. Dlatego też ryzyko zanieczyszczenia glutenem produktów zawie­ rających owies należy uwzględnić przy etykietowaniu takich produktów. Osoby z nietolerancją glutenu mogą w granicach okreś­ lonych wartości tolerować małe zmienne ilości glutenu. Aby konsumenci mogli odnaleźć na rynku środki spoży­ wcze odpowiadające ich potrzebom i indywidualnym progom wrażliwości, dostępny powinien być szeroki wybór produktów o różnej niskiej zawartości glutenu, w granicach takich wartości. Należy jednak zadbać o właściwie ich oznaczanie, jak również o wspieranie stosownych kampanii informacyjnych w państwach członkowskich, tak aby osoby z nietolerancją glutenu mogły prawidłowo korzystać z takich różnorodnych produktów. Środki spożywcze o specjalnym przeznaczeniu żywnoś­ ciowym, które zostały specjalnie opracowane, przetwo­ rzone lub przygotowane, tak aby spełniać potrzeby żywieniowe osób nietolerujących glutenu, oraz wprowa­ dzane do obrotu jako takie, powinny być oznaczane jako „produkt o bardzo niskiej zawartości glutenu” lub „produkt bezglutenowy”, zgodnie z przepisami ustano­ wionymi w niniejszym rozporządzeniu. Zgodność z tymi przepisami może zostać osiągnięta poprzez stoso­ wanie specjalnie przetworzonych środków spożywczych, w których obniżono zawartość jednego lub większej ilości składników zawierających gluten lub w których zawierające gluten składniki zastąpiono innymi, natu­ ralnie bezglutenowymi. W artykule 2 ust. 3 dyrektywy 89/398/EWG przewi­ dziano, że w przypadku środków spożywczych przezna­ czonych do normalnego spożycia, które są odpowiednie do zastosowania w ramach specjalnego przeznaczenia żywieniowego, można wskazać taką stosowność. Dlatego też oznaczanie normalnych środków spożywczych, które są odpowiednie jako składniki diety bezglutenowej ze względu na nieobecność składników będących produk­ tami pochodnymi glutenu, zawierających zboża lub owies, jako środków niezawierających glutenu, powinno


uwzględniając dyrektywę Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow­ skich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (1), w szczególności jej art. 2 ust. 3 i art. 4a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 89/398/EWG dotyczy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których skład i przygotowanie musi być opracowane w specjalny sposób, aby zaspokoić szczególne wymagania żywie­ niowe specyficznych kategorii osób. Taką specyficzną kategorię osób stanowią osoby dotknięte celiaklią, cier­ piące na trwałą nietolerancję glutenu.

(6)

(2)

Przemysł spożywczy stworzył całą gamę produktów przedstawianych jako „bezglutenowe” lub określanych podobnymi terminami. Różnice między przepisami krajowymi dotyczącymi stosowania tego typu opisów produktów mogą utrudniać ich swobodny przepływ. Przepisy te nie zapewniają również takiego samego poziomu ochrony konsumentów. Aby wprowadzić więcej jasności oraz uniknąć dezorientacji konsumentów spowodowanej różnymi rodzajami opisów produktów na poziomie krajowym, reguły dotyczące stosowania określeń odnoszących się do nieobecności glutenu powinny zostać ustanowione na poziomie Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 16 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 12 z 200921.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Austrii

 • Dz. U. L16 - 11 z 200921.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania jednego członka i dwóch zastępców członków z Danii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L16 - 6 z 200921.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 42/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L16 - 1 z 200921.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 40/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L16 - 0 z 200921.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.