Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 16 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 42/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

Data ogłoszenia:2009-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 16 POZ 6

Strona 1 z 4
L 16/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 42/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


obecności odmian winogron uzyskanych z krzyżówek międzygatunkowych (bezpośrednie hybrydy producenta lub inne odmiany nienależące do gatunku Vitis vinifera). Informacje te nie powinny być jednakże wymagane ze względów technicznych i dlatego należy je usunąć z przedmiotowego przepisu.

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (1), w szczególności jego artykuły 22, 84 i 107,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Artykuł 103 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 555/2008 przewiduje, że tabela 10 załącznika do rozpo­ rządzenia (WE) nr 1227/2000 (3) stosuje się nadal, o ile rozporządzenie w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie oznaczeń na etykietach i prezentacji win, które ma zostać przyjęte na podstawie art. 63 rozporzą­ dzenia (WE) nr 479/2008, nie stanowi inaczej. Należy się jednak odwołać do tabeli 9 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1227/2000. Artykuł 5 ust. 8, art. 16 akapit trzeci oraz art. 20 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 555/2008 przewidują, że w przypadkach, kiedy państwa członkowskie udzielają pomocy krajowej, informują one o niej za pomocą odpo­ wiedniego formularza zamieszczonego w załączniku VII do tego rozporządzenia. Załącznik VII należy zatem zmienić tak, by uwzględniał te informacje. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 555/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(1)

Aby umożliwić optymalne wykorzystanie potencjalnie dostępnych środków w celu zwiększenia konkurencyj­ ności w sektorze wina, należy w możliwie najwyższym stopniu umożliwić państwom członkowskim korzystanie z możliwości dostępnych zarówno w ramach programów na rzecz wspierania sektora wina, zwłaszcza w ramach środków służących restrukturyzacji i przekształcaniu zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 oraz w ramach inwestycji zgodnie z art. 15 tego samego rozporządzenia, jak i w ramach funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Aby zagwarantować – zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 – że ten sam środek nie będzie podwójnie finansowany w ramach obu powyższych programów, na szczeblu operacyjnym należy uzgodnić wyraźną linię podziału.

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Zgodnie z art. 16 ust. 1 akapit drugi zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 479/2008 nie wypłaca się żadnej pomocy dla zawartości alkoholu w produktach ubocznych przeznaczonych do destylacji, która prze­ kracza 10 % w stosunku do zawartości alkoholu w wyprodukowanym winie. Należy wyjaśnić, że państwo członkowskie może zapewnić nieprzekraczanie tej granicy za pomocą kontroli przeprowadzanych u poszczególnych producentów lub na szczeblu ogólnok­ rajowym.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 555/2008 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu: „3. Do celów tytułu II »działanie« oznacza projekt, umowę, ustalenie lub inne działanie objęte danym programem wsparcia, odpowiadające któremukolwiek z działań w ramach środków, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 479/2008 i które wdrażane są przez jednego lub więcej beneficjentów.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 16 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 12 z 200921.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Austrii

 • Dz. U. L16 - 11 z 200921.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie mianowania jednego członka i dwóch zastępców członków z Danii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L16 - 3 z 200921.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczące składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (1)

 • Dz. U. L16 - 1 z 200921.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 40/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L16 - 0 z 200921.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.