Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 44/07 (ex N 460/07) której Francja zamierza udzielić na rzecz przedsiębiorstwa FagorBrandt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5995) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 11

Strona 1 z 21
23.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/11

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 44/07 (ex N 460/07) której Francja zamierza udzielić na rzecz przedsiębiorstwa FagorBrandt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5995)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/485/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,


uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi,

Komisja otrzymała uwagi od trzech zainteresowanych stron, a mianowicie od dwóch konkurentów i od benefi­ cjenta pomocy. Electrolux przedstawił uwagi pismem z dnia 14 grudnia 2007 r. Po spotkaniu ze służbami Komisji w dniu 20 lutego 2008 r. przedsiębiorstwo to przedstawiło dodatkowe uwagi pismami z dnia 26 lutego 2008 r. i z dnia 12 marca 2008 r. Jeden konkurent, który pragnie zachować anonimowość, przedstawił (3) uwagi pismem z dnia 17 grudnia 2007 r. FagorBrandt przedstawił uwagi pismem z dnia 17 grudnia 2007 r. Komisja przekazała te uwagi Francji pismami z dnia 15 stycznia 2008 r. i z dnia 13 marca 2008 r., umożli­ wiając jej ich skomentowanie. Komisja otrzymała uwagi Francji odpowiednio pismem z dnia 15 lutego 2008 r. i w dokumencie złożonym podczas spotkania w dniu 18 marca 2008 r. (zob. poniżej).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

1. PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. Francja zgłosiła Komisji pomoc restrukturyzacyjną na rzecz grupy Fagor­ Brandt.

(2)

Pismem z dnia 10 października 2007 r. Komisja powia­ domiła Francję o swojej decyzji o wszczęciu postępo­ wania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do tej pomocy.

Pismem z dnia 13 listopada 2007 r. Francja przekazała Komisji swoje uwagi dotyczące decyzji o wszczęciu postępowania. Dnia 18 marca 2008 r. odbyło się spot­ kanie służb Komisji, władz francuskich i FagorBrandt. Po tym spotkaniu władze francuskie przedstawiły informacje pismami z dnia 24 kwietnia 2008 r. i z dnia 7 maja 2008 r. Drugie spotkanie tych samych stron odbyło się dnia 12 czerwca 2008 r. Po tym spotkaniu władze fran­ cuskie przedstawiły informacje pismem z dnia 9 lipca 2008 r. Dnia 15 lipca 2008 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje, które władze francuskie dostar­ czyły dnia 16 lipca 2008 r.

2. OPIS

(3)

Decyzję Komisji o wszczęciu postępowania (zwaną dalej „decyzją o wszczęciu postępowania”) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag do przedmiotowej pomocy.

(6)

Przedmiotowa pomoc jest pomocą restrukturyzacyjną. Przewidziana kwota pomocy wynosi 31 mln EUR. Dotacja ta pochodzi z francuskiego Ministerstwa Gospo­ darki, Finansów i Zatrudnienia.

(1) Dz.U. C 275 z 16.11.2007, s. 18. (2) Zob. przypis 1.

(3) Wspomniana strona zainteresowana zwróciła się telefonicznie i pismem z dnia 16 grudnia 2007 r. o przedłużenie terminu jednego miesiąca na składanie uwag, czemu Komisja się nie sprzeciwiła.

L 160/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2009

(7)

Beneficjentem pomocy jest spółka FagorBrandt SA posia­ dająca kilka spółek zależnych, w których skupiono dzia­ łalność produkcyjną i handlową. Grupa ta (zwana dalej „spółką FagorBrandt”) należy pośrednio do przedsiębior­ stwa Fagor Electrodomésticos S. Coop (zwanego dalej „Fagor”), spółdzielni prawa hiszpańskiego. Kapitał tej spółdzielni rozkłada się między około 3 500 członków (pracowników udziałowców), z których żaden nie może posiadać więcej niż 25 % kapitału spółdzielni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 27 z 200923.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zakupu antygenów wirusa pryszczycy

 • Dz. U. L160 - 9 z 200923.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L160 - 8 z 200923.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1450/2004 w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji (1)

 • Dz. U. L160 - 3 z 200923.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi oraz rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim

 • Dz. U. L160 - 1 z 200923.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.