Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zakupu antygenów wirusa pryszczycy

Data ogłoszenia:2009-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 27

Strona 1 z 2
23.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zakupu antygenów wirusa pryszczycy (2009/486/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 14 akapit drugi, uwzględniając dyrektywę Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 92/46/EWG (2), w szczególności jej art. 80 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Pogarszająca się w niektórych częściach świata sytuacja dotycząca pryszczycy wymaga natychmiastowego zasi­ lenia rezerw antygenów ze względu na ryzyko dla sytuacji epidemiologicznej we Wspólnocie i krajach sąsia­ dujących.

(6)

Decyzja w sprawie zakupu dodatkowych ilości i podtypów antygenów wirusa pryszczycy powinna uwzględniać istniejące ilości takich antygenów, zgodność wymaganą przy łączeniu antygenów w szczepionki poli­ walentne oraz pozwolenie na dopuszczenie do obrotu posiadane przez producenta antygenów przynajmniej w jednym z państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnoto­ wego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (4).

Decyzja 90/424/EWG określa procedury mające zastoso­ wanie do wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczo­ nego na specyficzne środki weterynaryjne. Środki te obej­ mują kampanię przeciwko pryszczycy. Decyzja ta prze­ widuje, że Wspólnota może przyznać pomoc w celu ustanowienia wspólnotowej rezerwy szczepionek prze­ ciwko pryszczycy, oraz zawiera wymóg określenia poziomu udziału Wspólnoty i warunków, jakim taki udział musi odpowiadać. Zgodnie z decyzją Rady 91/666/EWG z dnia 11 grudnia 1991 r. ustanawiającą wspólnotowe rezerwy szczepionek przeciwko pryszczycy (3) utworzono zapasy antygenów do szybkiego opracowania szczepionek przeciwko pryszczycy. Na mocy dyrektywy 2003/85/WE Komisja ma obowiązek dopilnować, by wspólnotowe rezerwy skon­ centrowanych inaktywowanych antygenów do produkcji szczepionek przeciwko pryszczycy były przechowywane na terenie banku antygenów i szczepionek Wspólnoty. Ze względów bezpieczeństwa rezerwy te są przechowy­ wane w wyznaczonych miejscach na terenie zakładów producenta. Decyzja o liczbie dawek i różnorodności szczepów i podtypów antygenów wirusa pryszczycy przechowywa­ nych w banku antygenów i szczepionek Wspólnoty powinna być podjęta z uwzględnieniem potrzeb oszaco­ wanych w kontekście planów gotowości przewidzianych w tej dyrektywie oraz sytuacji epidemiologicznej i, w stosowanych przypadkach, w porozumieniu ze wspól­ notowym laboratorium referencyjnym ds. pryszczycy.

(7)

(2)

Należy także uwzględnić sprawozdanie Światowego Laboratorium Referencyjnego ds. Pryszczycy przy Orga­ nizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), będącego także wspólnotowym laboratorium referencyjnym ds. pryszczycy, wyznaczonym zgodnie z decyzją Komisji 2006/393/WE (5), dotyczące wykazu antygenów priory­ tetowych zalecanych dla banku antygenów, które zostało zatwierdzone w październiku 2008 r. przez Komitet Techniczny (6) oraz w grudniu 2008 r. na 77. posie­ dzeniu Komitetu Wykonawczego (7) Europejskiej Komisji ds. Zwalczania Pryszczycy (EUFMD) przy FAO.

(8)

(3)

(4)

Podejmując decyzję o procedurach przetargowych, należy uwzględnić możliwość dostarczania szczepionek do krajów, w których choroba ta występuje endemicznie, zgodnie z art. 12 decyzji 90/424/EWG oraz art. 83 ust. 3 dyrektywy 2003/85/WE, jeżeli leży to w interesie Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 11 z 200923.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 44/07 (ex N 460/07) której Francja zamierza udzielić na rzecz przedsiębiorstwa FagorBrandt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5995) (1)

 • Dz. U. L160 - 9 z 200923.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L160 - 8 z 200923.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1450/2004 w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji (1)

 • Dz. U. L160 - 3 z 200923.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi oraz rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim

 • Dz. U. L160 - 1 z 200923.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.