Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi oraz rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim

Data ogłoszenia:2009-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 3

Strona 1 z 3
23.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 539/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi oraz rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 i zarządzania nim


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 748/2008 i (WE) nr 810/2008. Kontyngenty taryfowe na mocy rozporządzeń (WE) nr 748/2008 oraz (WE) nr 810/2008 otwierane są co roku na okres od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. W celu zapobiegania wątpli­ wościom i ewentualnym zakłóceniom w handlu podczas okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu tary­ fowego niniejsze rozporządzenie powinno zacząć obowiązywać dopiero od rozpoczęcia następnego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego, tj. od dnia 1 lipca 2009 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określo­ nych w liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakoń­ czenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

Artykuł 1 ust. 1 paragraf drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 748/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożo­ nych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 i zarządzania nim (2) oraz art. 1 ust. 1 para­ graf pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierającego kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz usta­ lające zarządzanie nimi (3), przydzielają tym kontyn­ gentom numery porządkowe. Artykuł 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 748/2008 rozdziela kontyngent, o którym mowa w art. 1 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, z jednej strony na pewne ilości mięsa pochodzącego i przywożonego z Argentyny, a z drugiej strony na mięso pochodzące i przywożone z innych krajów trzecich. Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 810/2008 rozdziela kontyngent, o którym mowa w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) wymienionego rozporządzenia, na kilka ilości objętych kilkoma kodami CN i zgodnych ze szcze­ gółowymi definicjami. Wszystkie te ilości objęte są tym samym numerem porządkowym. W celu zapewnienia właściwego zarządzania powyż­ szymi kontyngentami różnym częściom kontyngentu taryfowego na mrożone cienkie przepony wołowe na mocy rozporządzenia (WE) nr 748/2008 i częściom kontyngentu taryfowego na świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę na mocy rozporządzenia (WE) nr 810/2008 należy przydzielić odrębne numery porząd­ kowe.

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 748/2008 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 1 ust. 1 skreśla się akapit drugi; 2) w art. 1 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany: a) w lit. a) dodaje się akapit w brzmieniu: „Kontyngent ten nosi numer porządkowy 09.4460.”; b) w lit. b) dodaje się akapit w brzmieniu: „Kontyngent ten nosi numer porządkowy 09.4020.”; 3) załączniki IV, V i VI zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 W rozporządzeniu (WE) nr 810/2008 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) skreśla się zdanie drugie;

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 202 z 31.7.2008, s. 28. (3) Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 27 z 200923.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zakupu antygenów wirusa pryszczycy

 • Dz. U. L160 - 11 z 200923.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 44/07 (ex N 460/07) której Francja zamierza udzielić na rzecz przedsiębiorstwa FagorBrandt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5995) (1)

 • Dz. U. L160 - 9 z 200923.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L160 - 8 z 200923.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1450/2004 w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji (1)

 • Dz. U. L160 - 1 z 200923.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.