Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1450/2004 w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji (1)

Data ogłoszenia:2009-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 8

L 160/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 540/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1450/2004 w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (1), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W sekcji 1 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1450/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) w kodzie numer 7 wpis dotyczący tytułu otrzymuje brzmienie: „Liczba przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, które wskazały bardzo ważne cele w zakresie innowacji”; 2) w kodzie numer 9 dodaje się wpis dotyczący uwag: „— fakultatywnie za rok kalendarzowy 2008”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2004 w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji (2) zawiera szczegółowe informacje na temat wymaganych statystyk, ich podziałów, częstotliwości, terminowości i zaleceń metodologicznych dotyczących tworzenia zharmonizowanych danych dotyczących Wspólnoty. Konieczne jest uzupełnianie i uaktualnianie środków służących do monitorowania działań innowacyjnych w odpowiedzi na rosnące i szybko rozwijające się wymogi w dziedzinie środowiska. Niezbędne jest również ograniczenie obciążenia przedsię­ biorstw przy równoczesnym zapewnieniu, że zebrane dane są dobrej jakości i odpowiadają potrzebom infor­ macyjnym.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 230 z 16.9.2003, s. 1. (2) Dz.U. L 267 z 14.8.2004, s. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 27 z 200923.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zakupu antygenów wirusa pryszczycy

 • Dz. U. L160 - 11 z 200923.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 44/07 (ex N 460/07) której Francja zamierza udzielić na rzecz przedsiębiorstwa FagorBrandt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5995) (1)

 • Dz. U. L160 - 9 z 200923.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L160 - 3 z 200923.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi oraz rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim

 • Dz. U. L160 - 1 z 200923.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.