Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 9

23.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/9

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2009/484/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie, oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi,

dodatkowym”), został podpisany w imieniu Wspólnoty i państw członkowskich w dniu 10 października 2007 r. zgodnie z decyzją Rady 2008/74/WE z dnia 9 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2).

uwzględniając Akt Przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 6 ust. 2,

(2)

Należy zatwierdzić protokół dodatkowy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich niniejszym zatwierdza się protokół dodatkowy.

(1)

Protokół dodatkowy do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (zwany dalej „protokołem

Tekst protokołu dodatkowego jest dołączony do niniejszej decyzji (3).

(2) Dz.U. L 22 z 25.1.2008, s. 11. (3) Dz.U. L 22 z 25.1.2008, s. 13.

(1) Zgoda z dnia 10 marca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

L 160/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2009

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich dokumentu zatwierdzającego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 protokołu dodatkowego, w celu wyrażenia zgody Wspólnoty i jej państw członkow­ skich na związanie protokołem dodatkowym.

Sporządzono w Luksemburgu. dnia 6 kwietnia 2009 r. W imieniu Rady

J. POSPÍŠIL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 160 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 27 z 200923.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zakupu antygenów wirusa pryszczycy

 • Dz. U. L160 - 11 z 200923.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 44/07 (ex N 460/07) której Francja zamierza udzielić na rzecz przedsiębiorstwa FagorBrandt (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5995) (1)

 • Dz. U. L160 - 8 z 200923.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1450/2004 w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu innowacji (1)

 • Dz. U. L160 - 3 z 200923.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi oraz rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim

 • Dz. U. L160 - 1 z 200923.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.