Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. dotycząca zawarcia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 13

Strona 1 z 2
24.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/13

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 czerwca 2009 r. dotycząca zawarcia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/488/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Komisja posiada stałe upoważnienie do uczestnictwa w sesjach Rady CERN-u dotyczących strategii europejskiej oraz do zabierania głosu przy utrzymaniu statusu obser­ watora przyznanego Wspólnotom Europejskim w 1985 r. podczas posiedzenia Rady CERN-u (1). Z niniejszego protokołu ustaleń nie wynikają żadne następstwa finansowe lub zobowiązania prawne,

W dniu 10 października 1994 r. podpisano porozu­ mienie administracyjne między Wspólnotą Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN). W trakcie rozmów wyjaśniających podkreślano stosow­ ność wzmocnienia i ulepszenia współpracy Komisji z CERN-em w świetle rozwoju sytuacji w zakresie euro­ pejskiej przestrzeni badawczej (EPB). W związku z powyższym zostało sporządzone nowe porozumienie w formie protokołu ustaleń, obejmujące takie kwestie, jak ściślejsza współpraca poprzez wspólne działania na rzecz konsolidacji i dalszego rozwoju EPB oraz wdrożenia i monitorowania europejskiej strategii fizyki cząstek elementarnych, jak również konsultacje i wymianę informacji na temat kwestii będących przed­ miotem wspólnego zainteresowania, w szczególności w odniesieniu do konsolidacji i dalszego rozwoju euro­ pejskiej przestrzeni badawczej oraz w odniesieniu do europejskiej strategii fizyki cząstek elementarnych, łącznie ze stosownymi kontaktami z państwami nienale­ żącymi do CERN-u w przypadku europejskiej strategii fizyki cząstek elementarnych.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Zatwierdza się Protokół ustaleń między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) znajdujący się w załączniku. Protokół zastępuje odpowiednio porozumienie administracyjne z dnia 10 października 1994 r. Artykuł 2 Komisarz ds. nauki i badań Janez Potočnik podpisuje w imieniu Komisji Protokół ustaleń między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

Członek Komisji

(1) Decyzja Rady CERN z dnia 27/28 czerwca 1985 r.

L 161/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2009

ZAŁĄCZNIK PROTOKÓŁ USTALEŃ między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych Komisja Europejska, zwana dalej „Komisją”, oraz Europejska Organizacja Badań Jądrowych, międzyrządowa organizacja z siedzibą w Genewie, Szwajcaria, zwana dalej „CERN” (zwane dalej łącznie „Stronami”), UWZGLĘDNIAJĄC — Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, promujące współpracę z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie badań, rozwoju techno­ logicznego i demonstracji, — Konwencję o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych z dnia 1 lipca 1953 r., zmienioną dnia 18 stycznia 1971 r., zwaną dalej „Konwencją”, w szczególności jej art. II, na mocy którego sygnatariusze Konwencji powierzają CERN-owi współpracę między państwami europejskimi, w tym współpracę międzynarodową, w zakresie podstawo­ wych badań w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, stanowiącej gałąź nauki zajmującą się podstawowymi elemen­ tami materii i siłami, które na nie oddziaływają, — programy ramowe Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, — zieloną księgę z 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 38 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących przenośnych odtwarzaczy muzycznych wymogów bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L161 - 16 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji komputerów zawartej w części VIII załącznika C do Umowy (1)

 • Dz. U. L161 - 8 z 200924.6.2009

  Protokół między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L161 - 6 z 200924.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L161 - 3 z 200924.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. otwierające procedurę przetargową w zakresie dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek

 • Dz. U. L161 - 1 z 200924.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.