Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji komputerów zawartej w części VIII załącznika C do Umowy (1)

Data ogłoszenia:2009-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 16

Strona 1 z 18
L 161/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 czerwca 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji komputerów zawartej w części VIII załącznika C do Umowy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/489/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

programu znakowania efektywności energetycznej urzą­ dzeń biurowych (2).

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2006/1005/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą zawarcia Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z dniem 1 lipca 2009 r. zawarte w części VIII załącznika C specyfikacje komputerów powinny zostać uchylone i zastąpione specyfikacjami załączonymi do niniejszej decyzji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Stanowisko, które zostanie przyjęte przez Wspólnotę Euro­ pejską w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji komputerów zawartych w części VIII załącznika C do Umowy, opiera się na załączonym projekcie decyzji. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 czerwca 2009 r.

Umowa przewiduje, że Komisja Europejska wraz z Agencją Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych opracują poziom II specyfikacji komputerów, zmieniając w ten sposób załącznik C do Umowy. Komisja ustali stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do zmiany specyfikacji. Środki określone w niniejszej decyzji uwzględniają opinię wyrażoną przez Urząd Wspólnoty Europejskiej ds. Energy Star, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego

(2)

(3)

W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 24.

(2) Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 1.

24.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/17

ZAŁĄCZNIK PROJEKT DECYZJI z dnia […] r. podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji komputerów zawartej w części VIII załącznika C do Umowy PODMIOTY ZARZĄDZAJĄCE, uwzględniając Umowę między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, w szczególności jej art. XII, mając na uwadze, że pierwszy poziom specyfikacji komputerów zawartych w części VIII załącznika C, obowiązujący od dnia 20 lipca 2007 r., należy uchylić i zastąpić drugim poziomem specyfikacji, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE: Z dniem 1 lipca 2009 r. uchyla się specyfikacje komputerów zawarte w części VIII załącznika C do umowy i zastępuje się je specyfikacjami zawartymi w załączniku do niniejszej decyzji. Niniejszą decyzję, sporządzoną w dwóch egzemplarzach, podpisują współprzewodniczący.

Podpisano w Waszyngtonie, DC, dnia […] r.

Podpisano w Brukseli dnia […] r.

[…] W imieniu Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych

[…] W imieniu Wspólnoty Europejskiej

L 161/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 38 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących przenośnych odtwarzaczy muzycznych wymogów bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L161 - 13 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. dotycząca zawarcia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) (1)

 • Dz. U. L161 - 8 z 200924.6.2009

  Protokół między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L161 - 6 z 200924.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L161 - 3 z 200924.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. otwierające procedurę przetargową w zakresie dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek

 • Dz. U. L161 - 1 z 200924.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.