Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. otwierające procedurę przetargową w zakresie dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek

Data ogłoszenia:2009-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 3

Strona 1 z 2
24.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 542/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. otwierające procedurę przetargową w zakresie dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zgodnie ze szczegółowymi zasadami i warunkami okreś­ lonymi w jego art. 9.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 43 lit. a), d) oraz j), w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 Komisja może podjąć decyzję o upoważnieniu instytucji, które dają odpowiednie gwarancje i zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie, do zawierania umów prze­ chowywania sprzedawanej przez nie oliwy z oliwek, w przypadku poważnych zakłóceń rynku w niektórych regionach Wspólnoty. W Hiszpanii oraz w Grecji, krajach których wspólna produkcja odpowiada ponad dwóm trzecim oliwy z oliwek wytwarzanej w UE, średnia cena oliwy z oliwek notowana na rynku w okresie, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (2), znajduje się poniżej pułapu, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, co prowadzi do poważnego zakłócenia rynku w tych krajach. Ponadto poważne zakłócenie rynku odnotowano we Włoszech, Francji i Portugalii, gdzie spodziewane obniżenie cen skłania handlowców do opóźniania wszel­ kich zakupów wykraczających poza bieżące zapotrzebo­ wanie. Artykuł 31 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że dopłaty do prywatnego przechowywania mogą być przyznawane w odniesieniu do oliwy z oliwek oraz że Komisja powinna ustalić wysokość dopłat z wyprzedzeniem lub w ramach procedury przetargowej. Rozporządzeniem (WE) nr 826/2008 ustanowiono wspólne zasady wykonania programu pomocy dotyczą­ cego prywatnego przechowywania. Na mocy art. 6 tego rozporządzenia procedurę przetargową otwiera się


Całkowitą ilość, do wysokości której przyznaje się dopłaty na prywatne przechowywanie, należy ustalić na poziomie, który zgodnie z badaniem rynku przyczyni się do jego stabilizacji.

(6)

W celu ułatwienia zadań administracyjnych i kontrolnych w odniesieniu do zawierania umów należy ustalić mini­ malne ilości produktów, które każda oferta musi obej­ mować.

(1)

(7)

Aby uzyskać pewność co do tego, że podmioty gospo­ darcze będą wywiązywać się ze swoich zobowiązań umownych oraz że przedmiotowy środek wywrze pożą­ dany wpływ na rynek, należy ustalić zabezpieczenie.

(8)

(2)

W świetle zmian sytuacji rynkowej w bieżącym roku gospodarczym oraz prognoz na kolejny rok gospodarczy Komisja powinna dysponować możliwością podjęcia decyzji o skróceniu okresu obowiązywania wykonywa­ nych umów oraz o stosownej zmianie wysokości dopłat. Możliwość taką należy zawrzeć w umowie zgodnie z art. 21 rozporządzenia (WE) nr 826/2008.

(9)

Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 należy ustalić okres, w jakim państwa człon­ kowskie powiadamiają Komisję o wszystkich ważnych ofertach.

(10)

Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot 1. Niniejszym otwiera się procedurę przetargową w celu ustalenia wysokości dopłat do prywatnego przechowywania, o których mowa w art. 31 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do kategorii oliwy z oliwek wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia i zdefiniowanych w pkt 1 załącznika XVI do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 38 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących przenośnych odtwarzaczy muzycznych wymogów bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L161 - 16 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji komputerów zawartej w części VIII załącznika C do Umowy (1)

 • Dz. U. L161 - 13 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. dotycząca zawarcia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) (1)

 • Dz. U. L161 - 8 z 200924.6.2009

  Protokół między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L161 - 6 z 200924.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L161 - 1 z 200924.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.