Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 38

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących przenośnych odtwarzaczy muzycznych wymogów bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2009-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 38

Strona 1 z 2
L 161/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących przenośnych odtwarzaczy muzycznych wymogów bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/490/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

informatycznej norma ta ma zostać połączona z normą EN 60950 „Urządzenia techniki informatycznej – Bezpie­ czeństwo – Część 1: Wymagania podstawowe”, tworząc nową normę EN 62368. Normy nie określają obecnie maksymalnego poziomu dźwięku ani nie zawierają wymogów dotyczących specjalnego oznakowania w odniesieniu do emisji hałasu, wymagają natomiast umieszczania w instrukcji użytko­ wania ostrzeżenia dotyczącego szkodliwych efektów narażenia na zbyt wysoki poziom dźwięku. Komisja Europejska zwróciła się do Komitetu Nauko­ wego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) o ocenę potencjalnego zagrożenia dla zdrowia związanego z przenośnymi odtwarzaczami muzycznymi oraz telefonami komórko­ wymi z funkcją odtwarzania muzyki, ze względu na ich powszechne użycie oraz rosnącą liczbę osób stale narażonych na przekraczający limity poziom hałasu w miejscu pracy (80 decybeli). W swojej opinii (4) SCENIHR stwierdził, że użytkownicy odtwarzaczy nara­ żeni są zarówno na uszkodzenie słuchu, jak i na inne problemy zdrowotne. Użytkownicy odtwarzaczy nara­ żeni są na ryzyko trwałej utraty słuchu, w szczególności jeżeli słuchają głośnej muzyki (przekra­ czającej 89 dB(A)) z użyciem przenośnych odtwarzaczy muzycznych przez ponad 40 godzin tygodniowo i przez co najmniej pięć lat. Taki sposób użytkowania stał się obecnie dość powszechny, w szczególności w przypadku dzieci i młodzieży. Na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2001/95/WE określone powinny zostać wymogi bezpie­ czeństwa dotyczące przenośnych odtwarzaczy muzycz­ nych, w celu złożenia do organów normalizacyjnych wniosku o opracowanie normy zapobiegającej ryzyku uszkodzenia słuchu z powodu narażenia na dźwięk pochodzący z tego rodzaju urządzeń, zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 98/34/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych (5). Zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/95/WE odniesienie do przyjętej normy powinno zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby zapewnić całościowe i zharmonizowane podejście do kwestii bezpieczeństwa wszystkich przenośnych odtwarzaczy muzycznych, włącznie z telefonami komórkowymi z funkcją odtwarzania muzyki, należy złożyć do organów normalizacyjnych wniosek w oparciu o dyrektywy 2001/95/WE, 1999/5/WE i 2006/95/WE.


uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. a),

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2001/95/WE stanowi, że normy europejskie są ustanawiane przez europejskie organy normalizacyjne. Normy te mają na celu zapewnienie spełniania przez produkty ogólnych wymogów bezpieczeństwa przewi­ dzianych w dyrektywie. Zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE produkt jest uważany za bezpieczny, w odniesieniu do zagrożeń i kategorii zagrożeń objętych normami krajowymi, jeżeli spełnia dobrowolne normy krajowe będące transpozycją norm europejskich. Zależnie od rodzaju przenośnego odtwarzacza muzycz­ nego wymogi bezpieczeństwa ujęte są bądź w dyrektywie 2001/95/WE, bądź w dyrektywie 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomuni­ kacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (2), bądź też w dyrektywie 2006/95/WE Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 16 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji komputerów zawartej w części VIII załącznika C do Umowy (1)

 • Dz. U. L161 - 13 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. dotycząca zawarcia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) (1)

 • Dz. U. L161 - 8 z 200924.6.2009

  Protokół między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L161 - 6 z 200924.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L161 - 3 z 200924.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. otwierające procedurę przetargową w zakresie dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek

 • Dz. U. L161 - 1 z 200924.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.