Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

Data ogłoszenia:2009-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 6

Strona 1 z 2
L 161/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (2009/487/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 28 lutego 2008 r.

(3) (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 1 lit. a), w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół ten powinien zostać zatwierdzony. Wejście w życie protokołu w odniesieniu do Szwajcarii związane jest z wprowadzeniem w życie Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcar­ skiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój przepisów dorobku Schengen (2) oraz Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską doty­ czącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających okreś­ lanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (3). Wejście w życie protokołu w odniesieniu do Liechten­ steinu związane jest z wprowadzeniem w życie Proto­ kołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfe­ deracji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stoso­ wanie i rozwój dorobku Schengen (zwanego dalej „proto­ kołem o włączeniu Liechtensteinu do dorobku Schengen”) oraz Protokołu między Wspólnotą Euro­ pejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechten­ steinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie

W dniu 27 lutego 2006 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji, w imieniu Wspólnoty, z Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w celu zawarcia Protokołu w sprawie udziału Danii w stosowaniu Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (zwanego dalej „protokołem”). Negocjacje te zostały zakończone. Zgodnie z decyzją Rady z dnia 28 lutego 2008 r. i z zastrzeżeniem ostatecznego zawarcia protokołu w późniejszym terminie, protokół został podpisany w

(5)

(2)

(1) Opinia z dnia 8 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52. (3) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 5.

24.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/7

azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (zwanego dalej „protokołem o włączeniu Liechtensteinu do dorobku Dublin”). W związku z powyższym złożenie dokumentu zatwierdzającego w odniesieniu do Liechtensteinu nie powinno nastąpić przed zatwierdzeniem przez Radę protokołu o włączeniu Liechtensteinu do dorobku Schengen oraz protokołu o włączeniu Liechtensteinu do dorobku Dublin.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 38 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących przenośnych odtwarzaczy muzycznych wymogów bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L161 - 16 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji komputerów zawartej w części VIII załącznika C do Umowy (1)

 • Dz. U. L161 - 13 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. dotycząca zawarcia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) (1)

 • Dz. U. L161 - 8 z 200924.6.2009

  Protokół między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L161 - 3 z 200924.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. otwierające procedurę przetargową w zakresie dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek

 • Dz. U. L161 - 1 z 200924.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.