Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 8

Tytuł:

Protokół między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

Data ogłoszenia:2009-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 8

Strona 1 z 3
L 161/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2009

PROTOKÓŁ między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA (zwana dalej „Wspólnotą”), z jednej strony, oraz KONFEDERACJA SZWAJCARSKA (zwana dalej „Szwajcarią”), i KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU (zwane dalej „Liechtensteinem”), z drugiej strony, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Danii, załączonym do Traktatu o Unii Euro­ pejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, żadne ze środków tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspól­ notę Europejską nie są wiążące dla Danii, która nie jest także objęta zakresem ich stosowania, W NAWIĄZANIU do postanowienia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (1) (zwanej dalej „umową między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią”), które stanowi, że Królestwo Danii (zwane dalej „Danią”) może złożyć wniosek o udział w stosowaniu tej umowy, UWZGLĘDNIAJĄC protokół między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do tej samej umowy między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do tej umowy, zgodnie z jej art. 15, MAJĄC NA UWADZE, że pismem z dnia 8 listopada 2004 r. Królestwo Danii złożyło wniosek o udział w stosowaniu tej samej umowy między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią, PRZYPOMINAJĄC, że zgodnie z umową między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią, do której przystąpiło Księstwo Liechtensteinu, warunki udziału Królestwa Danii powinny być określone przez Umawiające się Strony, działając za zgodą Danii, w protokole do tej umowy, MAJĄC NA UWADZE, że celowe było najpierw zawarcie umowy przez Danię i Wspólnotę, w szczególności w celu uregulowania kwestii dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości oraz koordynacji działań między Wspólnotą i Danią w zakresie umów międzynarodowych, MAJĄC NA UWADZE Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej (2), MAJĄC NA UWADZE, że w związku z powyższym konieczne jest ustalenie warunków udziału Danii w stosowaniu umowy między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią, do której przystąpiło Księstwo Liechtensteinu, a w szczególności określenie praw i obowiązków uznanych za obowiązujące w stosunkach między Szwajcarią, Liechtensteinem i Danią, UZNAJĄC, że wejście w życie niniejszego protokołu odbywa się za zgodą Danii, stosownie do jej wymogów konstytu­ cyjnych, (1) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 5. (2) Dz.U. L 66 z 8.3.2006, s. 38.


24.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/9

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Królestwo Danii bierze udział w stosowaniu zarówno Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających okreś­ lanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (zwanej dalej „umową między Wspólnotą Euro­ pejską i Szwajcarią”), do której przystępuje Księstwo Liechten­ steinu w drodze podpisania protokołu do tej umowy (zwanego dalej „protokołem z Liechtensteinem”), zgodnie z art. 15 tej umowy i na warunkach określonych w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecz­ nego stosowania konwencji dublińskiej (zwanej dalej „umową między Wspólnotą Europejską i Danią”), jak i niniejszego proto­ kołu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 161 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 38 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uwzględnienia w europejskich normach dotyczących przenośnych odtwarzaczy muzycznych wymogów bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L161 - 16 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji komputerów zawartej w części VIII załącznika C do Umowy (1)

 • Dz. U. L161 - 13 z 200924.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. dotycząca zawarcia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) (1)

 • Dz. U. L161 - 6 z 200924.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii

 • Dz. U. L161 - 3 z 200924.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. otwierające procedurę przetargową w zakresie dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek

 • Dz. U. L161 - 1 z 200924.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.