Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 162 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniająca załącznik X (Usługi audiowizualne) oraz załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 162 POZ 23

Strona 1 z 3
25.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 162/23

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 45/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniająca załącznik X (Usługi audiowizualne) oraz załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowu­ jącym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem”), w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (2) (3) (4)

Załącznik X do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 161/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. (1). Załącznik XI do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. (2). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (3). Akty prawne dotyczące usług audiowizualnych, o których obecnie mowa w załączniku X, należy zatem uwzględnić w załączniku XI, Artykuł 1

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Załączniki X i XI do Porozumienia zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Teksty dyrektywy 2006/123/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komi­ tetu EOG zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2009 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (*)

Dz.U. L 124 z 8.5.2008, s. 27. Zob. s. 28 niniejszego Dziennika Urzędowego. Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36. Wskazano wymogi konstytucyjne.

L 162/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2009

ZAŁĄCZNIK W załącznikach X i XI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik X otrzymuje brzmienie: „USŁUGI OGÓLNE Wykaz przewidziany w art. 36 ust. 2 WPROWADZENIE W przypadku gdy akty, do których następuje odniesienie w niniejszym załączniku, zawierają pojęcia lub odnoszą się do procedur specyficznych dla wspólnotowego porządku prawnego, takich jak: — preambuły; — adresaci aktów wspólnotowych; — odniesienia do terytoriów lub języków WE; — odniesienia do praw i obowiązków państw członkowskich WE, ich podmiotów publicznych, przedsiębiorstw lub osób fizycznych we wzajemnych stosunkach; oraz — odniesienia do procedur powiadamiania i notyfikacji; stosuje się protokół 1 w sprawie dostosowań horyzontalnych, o ile niniejszy załącznik nie stanowi inaczej. AKTY, DO KTÓRYCH NASTĘPUJE ODNIESIENIE 1. 32006 L 0123: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36). Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań: a) w art. 3 ust. 3 wyrażenie »postanowieniami Traktatu« zastępuje się wyrażeniem »postanowieniami Porozumienia o EOG«; b) w art. 4 ust. 1 wyrażenie »art. 50 Traktatu« zastępuje się wyrażeniem »art. 37 Porozumienia o EOG«; c) w art. 4 ust. 2 i 3 wyrażenie »art. 48 Traktatu« zastępuje się wyrażeniem »art. 34 Porozumienia o EOG«; d) w art. 4 ust 5 wyrażenie »art. 43 Traktatu« zastępuje się wyrażeniem »art. 31 Porozumienia o EOG«; e) w art. 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: » ‘nadrzędny interes publiczny’ oznacza, bez uszczerbku dla art. 6 Porozumienia o EOG, względy określone jako takie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej i obejmuje: porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, ochronę publiczną, zdrowie publiczne, utrzymanie równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego, ochronę konsumentów, usługobiorców i pracowników, uczciwość w transakcjach handlowych, zwalczanie nadużyć, ochronę środowiska naturalnego i środowiska miejskiego, zdrowie zwierząt, własność intelektualną, ochronę narodowego dziedzictwa historycznego i artystycznego, cele polityki społecznej i kulturalnej;«; f) w art. 15 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 162 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L162 - 36 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 35 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 34 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 32 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 31 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 30 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 29 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 28 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 27 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 22 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 20 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 19 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 16 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 6 z 200925.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów stosowanych przy ustalaniu, czy poziom skuteczności organizacji działającej w imieniu państwa bandery można uznać za niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska naturalnego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4398) (1)

 • Dz. U. L162 - 5 z 200925.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L162 - 3 z 200925.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 760/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

 • Dz. U. L162 - 1 z 200925.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.