Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 162 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 760/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

Data ogłoszenia:2009-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 162 POZ 3

25.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 162/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 548/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 760/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 760/2008 (3) ustano­ wiono zasady wydawania uprzednich zezwoleń na stoso­ wanie kazeiny i kazeinianów, które były wymagane na mocy art. 119 przed jego zmianą przez rozporządzenie (WE) nr 72/2009. W świetle obecnej sytuacji, gdy wyso­ kość dopłat jest ustalona na zero, a uprzednie zezwolenie nie jest już obowiązkowe, należy zmienić zakres rozpo­ rządzenia (WE) nr 760/2008 w celu ustanowienia warunków, na których zasady te mają zastosowanie. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 760/2008. Proponowana zmiana powinna obowiązywać od dnia 1 lipca 2009 r., tj. od dnia, od którego odpowiednie zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 72/2009 mają zastosowanie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 121 lit. i) w związku z art. 4,

(5)

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Artykuł 100 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmie­ nionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej poli­ tyce rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 247/2006, (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1405/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 479/2008 i uchylającym rozporządzenia (EWG) nr 1883/78, (EWG) nr 1254/89, (EWG) nr 2247/89, (EWG) nr 2055/93, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 2596/97, (WE) nr 1182/2005 i (WE) nr 315/2007 (2) przewiduje możliwość przyznawania dopłat do mleka odtłuszczonego przetwarzanego na kazeinę i kazeiniany.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 760/2008 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(2)

W następstwie zmiany art. 119 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przez rozporządzenie (WE) nr 72/2009 uprzednie zezwolenie na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie sera nie jest już wymagane, chyba że na mocy art. 100 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 wypłacane są dopłaty, a Komisja podejmuje decyzję o objęciu stosowania kazeiny i kazeinianów w wyrobie sera tym zezwoleniem.

„1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady wydawania zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie sera, w przypadku gdy: a) wysokość dopłaty jest ustalana zgodnie z art. 100 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1234/2007; oraz b) stosowanie kazeiny i kazeinianów jest uznawane za konieczne do wyrobu sera zgodnie z art. 119 wymienio­ nego rozporządzenia. Zezwolenia te są wydawane na okres 12 miesięcy na wniosek zainteresowanych przedsiębiorstw, z zastrzeżeniem uprzed­ niego złożenia pisemnego zobowiązania do zaakceptowania i przestrzegania przepisów art. 3 niniejszego rozporządze­ nia.”.

(3) Dz.U. L 205 z 1.8.2008, s. 22.

(3)

Jeżeli wysokość dopłat do produkowanego we Wspól­ nocie mleka odtłuszczonego przetwarzanego na kazeinę i kazeiniany jest ustalana zgodnie z art. 100 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007, należy przestrzegać szczegó­ łowych zasad wydawania tych zezwoleń.

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 1.

L 162/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2009

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 162 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L162 - 36 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 35 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 34 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 32 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 31 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 30 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 29 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 28 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 27 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 23 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniająca załącznik X (Usługi audiowizualne) oraz załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 22 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 20 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 19 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 16 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 6 z 200925.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów stosowanych przy ustalaniu, czy poziom skuteczności organizacji działającej w imieniu państwa bandery można uznać za niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska naturalnego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4398) (1)

 • Dz. U. L162 - 5 z 200925.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L162 - 1 z 200925.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.