Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 162 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów stosowanych przy ustalaniu, czy poziom skuteczności organizacji działającej w imieniu państwa bandery można uznać za niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska naturalnego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4398) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 162 POZ 6

Strona 1 z 4
L 162/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie kryteriów stosowanych przy ustalaniu, czy poziom skuteczności organizacji działającej w imieniu państwa bandery można uznać za niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska naturalnego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4398)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/491/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących orga­ nizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Skuteczność uznanych organizacji w zakresie zapew­ niania bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniom musi być określana na podstawie danych uzyskiwanych w ramach paryskiego protokołu ustaleń w sprawie kontroli państwa portu lub podobnych systemów. Innym wskaźnikiem mogą być dane uzyskane z analizy wypadków z udziałem statków sklasyfikowanych przez te uznane organizacje. Ponieważ obszar działania uznanych organizacji obej­ muje cały świat, ich wyniki należy określać na podstawie danych z dostatecznie szerokiego obszaru geograficz­ nego. Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych (United States Coast Guard) oraz struktury tokijskiego protokołu ustaleń w sprawie kontroli państwa portu publikują okresowo dane na temat kontroli państwa portu podobne do danych publikowanych w ramach pary­ skiego protokołu ustaleń. Dane te należy uznać za porównywalnie wiarygodne źródło, jeśli chodzi o ciągłość i dokładność danych wykorzystywanych przy dokonywaniu oceny skuteczności uznanych organizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniom. Dane publikowane przez struktury paryskiego protokołu ustaleń, tokijskiego protokołu ustaleń oraz Straż Przy­ brzeżną Stanów Zjednoczonych podlegają mecha­ nizmom odwoławczym zapewniającym uznanym organi­ zacjom, których to dotyczy, możliwość zakwestiono­ wania danych. Dane te należy zatem uznać za wystar­ czająco wiarygodne źródło i wykorzystywać je przy usta­ laniu kryteriów oceny skuteczności uznanych organizacji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniom.

(4)

Jeśli państwo członkowskie postanawia w odniesieniu do statków pływających pod banderą tego państwa upoważnić pewne organizacje do przeprowadzania całości lub części inspekcji i przeglądów dotyczących świadectw wystawianych na mocy stosownych konwencji międzynarodowych oraz, w stosownych sytuacjach, do wystawiania i przedłużania ważności takich świadectw, lub też jeśli państwo takie postanawia przekazać prze­ prowadzanie takich inspekcji i przeglądów organizacjom, może ono powierzyć wymienione wyżej zadania jedynie organizacjom uznanym na podstawie art. 4 dyrektywy 94/57/WE. Ważnym wskaźnikiem skuteczności uznanej organizacji są jej dobre wyniki w zakresie zapewniania bezpieczeń­ stwa i zapobiegania zanieczyszczeniom, określane na podstawie informacji o wszystkich statkach klasyfikowa­ nych przez daną organizację, niezależnie od bandery, pod jaką statki te pływają.

(5)

(6)

(2)

(1) Dz.U. L 319 z 12.12.1994, s. 20.

25.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 162/7

(7)

Analiza informacji o zatrzymaniach statków powinna szczegółowo uwzględniać zatrzymania dające się powiązać z daną uznaną organizacją, o ile takie dane są dostępne. Powinna być również przeprowadzana w sposób ograniczający ryzyko zniekształcenia wyników statystycznych przez małe grupy statków lub grupy zwią­ zane z konkretną banderą, jak to może mieć miejsce w przypadku flot klasyfikowanych przez pewne organi­ zacje posiadające ograniczone uznanie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 162 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L162 - 36 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 35 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 34 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 32 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 31 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 30 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 29 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 28 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 27 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 23 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniająca załącznik X (Usługi audiowizualne) oraz załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 22 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 20 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 19 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 16 z 200925.6.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L162 - 5 z 200925.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 549/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L162 - 3 z 200925.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 548/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 760/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów

 • Dz. U. L162 - 1 z 200925.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.