Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 165 POZ 1

Tytuł:

Decyzja rady z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie opublikowania w skonsolidowanej formie tekstu Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR) z dnia 14 listopada 1975 r. ze zmianami wprowadzonymi do konwencji od tej daty

Data ogłoszenia:2009-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 165 POZ 1

Strona 1 z 41
26.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

 

DECYZJA RADY z dnia 28  maja  2009 r. w sprawie opublikowania w  skonsolidowanej formie tekstu Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z  zastosowaniem karnetów TIR (konwencja  TIR) z  dnia 14 listopada 1975 r. ze zmianami wprowadzonymi do konwencji od tej daty (2009/477/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w  szczególności art.  133 w  związku z  art.  300 ust.  3 zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zmiany dokonane w  pierwszym etapie weszły w  życie w lutym 1999 r.; w ich wyniku wprowadzono załącznik 9 do konwencji. W załączniku tym ustanowiono minimalne wymogi  i  warunki dostępu do procedury TIR. Zgodnie z  tym załącznikiem dostęp do systemu TIR mają tylko upoważnieni przewoźnicy i uznane krajowe stowarzysze­ nia poręczające. Dla administracji krajowych stanowi to narzędzie umożliwiające pełną kontrolę  i  monitorowanie głównych użytkowników systemu TIR. Jednocześnie ustanowiono Radę Wykonawczą TIR. Organ ten, złożony z ekspertów w dziedzinie TIR, ma za zadanie nadzorowanie wykonywania postanowień konwencji oraz, w razie potrzeby, ułatwianie rozstrzygania sporów między umawiającymi się stronami, stowarzyszeniami, zakładami ubezpieczeń  i  organizacjami międzynarodowymi zaanga­ żowanymi w system TIR. Zmiany dokonane w drugim etapie weszły w życie w ma­ ju  2002  r.  i  wzmocniły procedurę TIR poprzez doprecy­ zowanie roli  i  zakresu obowiązków organizacji międzynarodowej odpowiedzialnej za funkcjonowa­ nie i organizację systemu TIR. Określono również stosun­ ki między tą organizacją, stowarzyszeniami będącymi jej członkami oraz Komitetem Administracyjnym Konwencji TIR. W drugim etapie wprowadzono również nowe postano­ wienia dotyczące konstrukcji niektórych typów pojazdów drogowych. Zmiany te wprowadzono na wniosek sektora transportu i umożliwiły one wyposażenie pojazdów trans­ portowych TIR lub kontenerów w przesuwane opończe.

Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewo­ zu towarów z  zastosowaniem karnetów TIR (konwen­ cja  TIR) z  dnia 14  listopada  1975 r (1). została zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej na mocy rozporządzenia Rady  (EWG) nr  2112/78 (2) i weszła w życie we Wspólnocie w dniu 20 czerwca 1983 r (3). System TIR umożliwia przewóz towarów na podstawie międzynarodowej procedury tranzytowej, przy minimal­ nej interwencji ze strony organów celnych znajdujących się na trasie tranzytu, a poprzez międzynarodowy łańcuch gwarancji zapewnia także stosunkowo łatwy dostęp do wymaganych gwarancji. Od 1975 r. w kilku etapach przyjęto szereg zmian do kon­ wencji TIR zgodnie z procedurą ustaloną w art. 59 i 60 tej konwencji. Celem tych wprowadzonych w  kilku etapach zmian było podniesienie poziomu bezpieczeństwa proce­ dury TIR oraz dostosowanie jej do zmieniających się wa­ runków transportowych i celnych.

(5)

(2)

(6)

(3)

(7)

(1)  Dz.U. L 252 z 14.9.1978, s. 2. (2)  Dz.U. L 252 z 14.9.1978, s. 1. (3)  Dz.U. L 31 z 2.2.1983, s. 13.

L 165/2

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(11)

26.6.2009

W celu bardziej skutecznej kontroli systemu TIR oraz zagwarantowania funkcjonowania systemu TIR wprowa­ dzono postanowienia dotyczące elektronicznego systemu informującego organizację międzynarodową odpowie­ dzialną za zorganizowanie  i  funkcjonowanie łańcucha gwarancji o  przedstawieniu karnetów TIR w  docelowym urzędzie celnym. W załączniku 10 wprowadzono system SafeTIR, który zaczął obowiązywać w sierpniu 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 165 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.