Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (1)

Data ogłoszenia:2009-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 3

Strona 1 z 23
27.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu .eu (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1,


o wprowadzenie bezpośrednio do .eu TLD pewnych nazw domen na użytek instytucji i organów wspólnoto­ wych. Ponieważ zaistniała obecnie techniczna możliwość rejestracji nazw w językach urzędowych Wspólnoty w domenie .eu TLD z wykorzystaniem również znaków alfabetycznych, które nie były dostępne na potrzeby rejestracji na początku okresu rejestracji stopniowej, prze­ widzianego w rozdziale IV rozporządzenia (WE) nr 874/2004, należy umożliwić Komisji zwrócenie się do Rejestru o wprowadzenie nazw domen zawierających te znaki w uzupełnieniu do nazw, które zostały już przez nią zgłoszone.

po konsultacji z Rejestrem, przeprowadzonej zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 733/2002,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 6 akapit trzeci rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 (2) stanowi, iż w przypadku udostępnienia odpowiednich norm międzynarodowych Rejestr doko­ nuje rejestracji nazw domen we wszystkich alfabetach języków urzędowych Wspólnoty.

Państwa członkowskie, kraje kandydujące i członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego zażądali rejestracji lub zastrzeżenia swoich nazw zgodnie z art. 8 rozporzą­ dzenia (WE) nr 874/2004. Odpowiednie nazwy zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 874/2004. Ponieważ zaistniała obecnie techniczna możliwość rejestracji nazw w domenie .eu TLD z wykorzystaniem również znaków alfabetycznych języków urzędowych Wspólnoty, które nie były dostępne na potrzeby rejestracji na początku okresu rejestracji stopniowej, przewidzianego w rozdziale IV rozporządze­ nia (WE) nr 874/2004, niektóre państwa wystąpiły o wprowadzenie zmian do tych list.

(2)

Języki urzędowe Wspólnoty obejmują więcej znaków alfabetycznych niż te, które były dostępne na potrzeby rejestracji na początku okresu rejestracji stopniowej, prze­ widzianego w rozdziale IV rozporządzenia (WE) nr 874/2004.

(7)

W związku z tym niezbędna jest aktualizacja list w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 874/2004 w celu należytego uwzględnienia nazw zawierających znaki, które nie były wcześniej dostępne.

(3)

Obecnie jednak zaistniała techniczna możliwość rejes­ tracji nazw w językach urzędowych Wspólnoty pod Domeną Najwyższego Poziomu .eu (zwaną dalej „TLD”) z wykorzystaniem również znaków alfabetycznych, które nie były wówczas dostępne na potrzeby rejestracji.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 874/2004.

(9) (4)

Należy zapewnić poinformowanie zainteresowanych podmiotów o nowych znakach, zanim staną się one dostępne na potrzeby rejestracji nazw w domenie .eu TLD. Rejestr powinien zatem opublikować z wyprzedzeniem informacje o znakach alfabetycznych, które zostaną dodane do znaków dostępnych już na potrzeby rejestracji nazw w domenie .eu TLD.

Ponieważ jak najszybsze umożliwienie rejestracji nazw w domenie .eu TLD w językach urzędowych Wspólnoty z wykorzystaniem znaków alfabetycznych, które nie były dostępne na potrzeby rejestracji na początku okresu rejestracji stopniowej, przewidzianego w rozdziale IV rozporządzenia (WE) nr 874/2004, leży w interesie obywateli i przedsiębiorstw europejskich, nie należy w nieuzasadniony sposób odwlekać wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 79 z 200927.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 261/2008 z dnia 17 marca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych sprężarek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 81 z 20.3.2008)

 • Dz. U. L166 - 77 z 200927.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4994) (1)

 • Dz. U. L166 - 74 z 200927.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chorwacji i Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4977) (1)

 • Dz. U. L166 - 71 z 200927.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programów pomocy, o których mowa w wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa dotyczącej testów na obecność TSE, padłych zwierząt gospodarskich i odpadów z ubojni – Nieprzyjęcie przez Luksemburg propozycji podjęcia odpowiednich środków (C 13/04) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1089)

 • Dz. U. L166 - 40 z 200927.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (1)

 • Dz. U. L166 - 38 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L166 - 36 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Queso Manchego (ChNP))

 • Dz. U. L166 - 1 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.