Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 40

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (1)

Data ogłoszenia:2009-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 40

Strona 1 z 16
L 166/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastew­ nych (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1a i art. 21a, uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożo­ wych (2), w szczególności jej art. 2 ust. 1a i art. 21a, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (3), w szczególności jej art. 45, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (4), w szczególności jej art. 2 ust. 2 i art. 24, a także mając na uwadze, co następuje: W związku z rozwojem wiedzy naukowej Międzynaro­ dowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej (ICBN) został poddany przeglądowi w odniesieniu do niektórych nazw botanicznych gatunków uprawnych i chwastów. Zmieniła się również międzynarodowa praktyka postępo­ wania odnośnie do naukowych nazw niektórych orga­ nizmów. W celu odzwierciedlenia tych zmian należy dostosować dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG oraz 2002/57/WE w odniesieniu do nazw botanicznych gatunków uprawnych wyszczególnionych w art. 1 ust. 2 niniejszej dyrektywy, a także w jej art. 2 ust. 2 i art. 4 ust. 2, oraz chwastów Agropyron repens (L.) Desv. ex Nevski i Avena ludoviciana (Durieu) Nyman, a także naukowych nazw: Alternaria spp., Ascochyta linicola, Phoma linicola. Ponadto niektóre taksonomiczne grupy

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. 125 z 125 z L 193 L 193 11.7.1966, s. 11.7.1966, s. z 20.7.2002, z 20.7.2002, 2298/66. 2309/66. s. 33. s. 74.

roślin, wcześniej uznawane za podgatunki danego gatunku, zostały uznane za odrębne gatunki. Dyrektywy 66/401/EWG i 66/402/EWG powinny zostać zmienione, tak by brały pod uwagę te nowe klasyfikacje.

(2)

Wymogi dla produkcji materiału siewnego, oceny polowej, pobierania próbek i przeprowadzania badań przewidziane w dyrektywach 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE oparte są o uznane międzynarodowe normy, sformułowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Nasion (ISTA) oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

(3)

(1)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Nasion zwery­ fikowało własne normy w odniesieniu do maksymalnej wagi partii materiału siewnego Arachis hypogaea L., Glycine max (L.) Merr., Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L., Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum bicolor (L.) Moench x S. sudanense (Piper) Stapf, Vicia faba L., Vicia pannonica Crantz, Vicia sativa L., Vicia villosa Roth. W związku z tym wskazane jest dostosowanie maksymalnej wagi partii materiału siewnego ustano­ wionej dla tych gatunków w dyrektywach 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE do międzynarodowych norm, o których mowa powyżej.

(4)

Maksymalna zawartość materiału siewnego Raphanus raphanistrum L. i Sinapis arvensis L. w materiale siewnym Galega orientalis Lam., ustanowiona w dyrektywie 66/401/EWG, powinna zostać dostosowana zgodnie z odpowiednimi normami ustanowionymi przez OECD.

(5)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zwery­ fikowała własne normy w odniesieniu do izolacji prze­ strzennej dla upraw bawełny. W związku z tym wska­ zane jest dostosowanie izolacji przestrzennej dla upraw bawełny, ustanowionych w dyrektywie 2002/57/WE, do tych norm międzynarodowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 79 z 200927.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 261/2008 z dnia 17 marca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych sprężarek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 81 z 20.3.2008)

 • Dz. U. L166 - 77 z 200927.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4994) (1)

 • Dz. U. L166 - 74 z 200927.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chorwacji i Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4977) (1)

 • Dz. U. L166 - 71 z 200927.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programów pomocy, o których mowa w wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa dotyczącej testów na obecność TSE, padłych zwierząt gospodarskich i odpadów z ubojni – Nieprzyjęcie przez Luksemburg propozycji podjęcia odpowiednich środków (C 13/04) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1089)

 • Dz. U. L166 - 38 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L166 - 36 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Queso Manchego (ChNP))

 • Dz. U. L166 - 3 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.