Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 71

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programów pomocy, o których mowa w wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa dotyczącej testów na obecność TSE, padłych zwierząt gospodarskich i odpadów z ubojni – Nieprzyjęcie przez Luksemburg propozycji podjęcia odpowiednich środków (C 13/04) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1089)

Data ogłoszenia:2009-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 71

Strona 1 z 3
27.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/71

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programów pomocy, o których mowa w wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa dotyczącej testów na obecność TSE, padłych zwierząt gospodarskich i odpadów z ubojni – Nieprzyjęcie przez Luksemburg propozycji podjęcia odpowiednich środków (C 13/04) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1089)


(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2009/493/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

23 kwietnia 2003 r. (nr ref. AGR 011093). Ponieważ ponaglenie to pozostało bez odpowiedzi, w dniu 9 lipca 2003 r. wysłane zostało drugie ponaglenie z wezwaniem do potwierdzenia na piśmie przyjęcia propozycji najpóźniej do dnia 30 lipca 2003 r. (nr ref. VI 017922).

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanym artykułem (1),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 26 września 2003 r. Minister Rolnictwa, Uprawy Winorośli i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wiel­ kiego Księstwa Luksemburga zgłosił wniosek o odstępstwo od stosowania zasad wytycznych TSE (pkt 38 i 39) w celu umożliwienia swojemu rządowi sfinansowania w 50 % kosztów związanych z przetworzeniem odpadów z ubojni po dniu 31 grudnia 2003 r.

Dnia 27 listopada 2002 r. Komisja przyjęła wytyczne w sprawie pomocy państwa dotyczącej testów na obec­ ność TSE, padłych zwierząt gospodarskich i odpadów z ubojni (zwane dalej „wytycznymi TSE”).

(5)

(2)

Pismem z dnia 12 grudnia 2002 r. (AGR 29701) Komisja wezwała władze luksemburskie do potwier­ dzenia na piśmie, najpóźniej do dnia 31 marca 2003 r., przyjęcia propozycji dotyczących odpowiednich środków zgodnie z rozdziałem IX wytycznych TSE.

Pismem z dnia 10 października 2003 r. (nr ref: VI\027340) Komisja poinformowała władze luksembur­ skie, że takie odstępstwo od zasad nie jest możliwe, ponieważ jest w sprzeczności w celami harmonizacji i eliminacji zakłóceń konkurencji wyznaczonymi w wytycznych TSE.

(6)

(3)

Nie otrzymawszy odpowiedzi od władz luksemburskich, Komisja wysłała do nich pierwsze ponaglenie w dniu

(1) Dz.U. C 93 z 21.4.2006, s. 10.

W tym samym piśmie Komisja wezwała po raz ostatni rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga do potwierdzenia przyjęcia propozycji na piśmie w ciągu dziesięciu dni od otrzymania tego pisma, podkreślając, że nie spełnił on obowiązku powiadomienia w stosownym czasie o przyjęciu propozycji dotyczących odpowiednich środków zgodnie z rozdziałem IX wytycznych TSE.

L 166/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2009

(7)

Do władz luksemburskich skierowano również ostrze­ żenie, że zgodnie z pkt 53 wytycznych TSE Komisja zastosuje art. 19 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 (2) i rozpocznie przewidziane w nim postępo­ wanie, jeżeli nie potwierdzą one przyjęcia propozycji na piśmie w ciągu dziesięciu dni od otrzymania tego pisma. Komisja nie otrzymała odpowiedzi od władz luksembur­ skich.

i miały zastosowanie do nowej pomocy państwa, w tym zawiadomień ze strony państw członkowskich, w sprawie których Komisja nie podjęła jeszcze decyzji, począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r.

(15)

(8)

Pismem z dnia 19 marca 2004 r. (SG(2004) D/201077) Komisja zawiadomiła Luksemburg o swojej decyzji o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktatu w związku z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia o przyjęciu propozycji dotyczących odpowiednich środków zgodnie z rozdziałem IX wytycz­ nych TSE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 71 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 79 z 200927.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 261/2008 z dnia 17 marca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych sprężarek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 81 z 20.3.2008)

 • Dz. U. L166 - 77 z 200927.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4994) (1)

 • Dz. U. L166 - 74 z 200927.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chorwacji i Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4977) (1)

 • Dz. U. L166 - 40 z 200927.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (1)

 • Dz. U. L166 - 38 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L166 - 36 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Queso Manchego (ChNP))

 • Dz. U. L166 - 3 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.