Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 74

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chorwacji i Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4977) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 74

Strona 1 z 3
L 166/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chorwacji i Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4977)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/494/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 i 7, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1 i 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym wykaz państw trze­ cich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów doty­ czących świadectw weterynaryjnych (3) określono warunki dotyczące świadectw weterynaryjnych dla przy­ wozu na terytorium Wspólnoty i tranzytu przez to tery­ torium drobiu i niektórych produktów drobiowych. W celu zachowania jasności i spójności przepisów wspól­ notowych należy również, dla celów niniejszej decyzji, wziąć pod uwagę definicje drobiu i jaj wylęgowych zawarte we wspomnianym rozporządzeniu. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 318/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiającym warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (4) określono warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty z krajów trzecich oraz ich części. W celu zachowania jasności i spójności przepisów wspól­ notowych należy również, dla celów niniejszej decyzji, wziąć pod uwagę definicję ptaków zawartą we wspom­ nianym rozporządzeniu.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 268 z 24.9.1991, s. 56. 24 z 31.1.1998, s. 9. 226 z 23.8.2008, s. 1. 84 z 24.3.2007, s. 7.

Decyzję Komisji 2006/265/WE z dnia 31 marca 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Szwajcarii (5) oraz decyzję Komisji 2006/533/WE z dnia 28 lipca 2006 r. dotyczącą niektó­ rych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji (6) przyjęto w następstwie wykrycia przy­ padków wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u dzikiego ptactwa w obu wymienionych krajach trze­ cich. We wspomnianych decyzjach przewiduje się, że państwa członkowskie zobowiązane są zawiesić przywóz z niektórych części Chorwacji i Szwajcarii żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych i łownego oraz niektórych innych żywych ptaków, w tym ptaków domowych oraz jaj wylęgowych tych gatunków, jak również niektórych wyrobów z ptaków. Decyzje 2006/265/WE i 2006/533/WE zostały skonsolidowane w jednym akcie, a okres obowiązywania środków został przedłużony do dnia 30 czerwca 2009 r. w drodze decyzji Komisji 2008/555/WE z dnia 26 czerwca 2008 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chorwacji i Szwajcarii (7). Decyzja Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (8) ustanawia niektóre środki bezpieczeństwa biologicznego i środki ograniczające w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby, w tym ustanowienie obszarów A i B w następstwie podejrzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby u drobiu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 74 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 79 z 200927.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 261/2008 z dnia 17 marca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych sprężarek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 81 z 20.3.2008)

 • Dz. U. L166 - 77 z 200927.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4994) (1)

 • Dz. U. L166 - 71 z 200927.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programów pomocy, o których mowa w wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa dotyczącej testów na obecność TSE, padłych zwierząt gospodarskich i odpadów z ubojni – Nieprzyjęcie przez Luksemburg propozycji podjęcia odpowiednich środków (C 13/04) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1089)

 • Dz. U. L166 - 40 z 200927.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (1)

 • Dz. U. L166 - 38 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L166 - 36 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Queso Manchego (ChNP))

 • Dz. U. L166 - 3 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.