Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 77

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4994) (1)

Data ogłoszenia:2009-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 77

27.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/77

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4994)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/495/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (3), w szczególności jej art. 63 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Biorąc pod uwagę ciągłe ryzyko wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na tery­ torium Wspólnoty, środki określone w decyzji 2006/415/WE powinny być w dalszym ciągu stosowane w przypadku wykrycia wirusa u drobiu, uzupełniając w ten sposób środki ustanowione w dyrektywie 2005/94/WE.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną doty­ czącą grypy ptaków we Wspólnocie właściwe jest prze­ dłużenie okresu stosowania decyzji 2006/415/WE do dnia 31 grudnia 2010 r.

(5)

Niemcy i Polska zawiadomiły Komisję, że w związku z korzystną sytuacją chorobową na ich terytorium zaprzestały stosowania środków ochronnych dotyczących występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1. Nie należy zatem dalej stosować środków ustanowionych zgodnie z decyzją 2006/415/WE dla obszarów A i B w tych państwach członkowskich, a obszary te należy usunąć z załącznika do tej decyzji.

W dyrektywie 2005/94/WE określono pewne środki zapobiegawcze dotyczące nadzoru i wczesnego wykry­ wania grypy ptaków oraz minimalne środki kontroli, które należy stosować w przypadku pojawienia się ogniska tej choroby u drobiu lub innych ptaków żyją­ cych w niewoli. Zgodnie z tą dyrektywą należy określić szczegółowe przepisy wymagane w danej sytuacji epide­ miologicznej dla uzupełnienia minimalnych środków kontroli przewidzianych we wspomnianej dyrektywie. Decyzja Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie (4) określa niektóre środki ochronne, które należy stosować w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby, łącznie z wyznaczeniem obszarów A i B w następstwie podej­ rzenia lub potwierdzenia ogniska tej choroby. Obszary te wymieniono w załączniku do decyzji 2006/415/WE. W załączniku tym, zmienionym decyzją Komisji 2008/812/WE (5), ujęto części terytorium Niemiec i Polski. Decyzja 2006/415/WE wygasa w dniu 30 czerwca 2009 r.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 395 z 30.12.1989, s. 13. 224 z 18.8.1990, s. 29. 10 z 14.1.2006, s. 16. 164 z 16.6.2006, s. 51. 282 z 25.10.2008, s. 19.

(6)

Należy zatem 2006/415/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2006/415/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 datę „30 czerwca 2009 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2010 r.”;

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

2) w częściach A i B załącznika usuwa się zapisy dotyczące Niemiec i Polski.

L 166/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2009

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 166 POZ 77 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 79 z 200927.6.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 261/2008 z dnia 17 marca 2008 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych sprężarek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 81 z 20.3.2008)

 • Dz. U. L166 - 74 z 200927.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w Chorwacji i Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4977) (1)

 • Dz. U. L166 - 71 z 200927.6.2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programów pomocy, o których mowa w wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa dotyczącej testów na obecność TSE, padłych zwierząt gospodarskich i odpadów z ubojni – Nieprzyjęcie przez Luksemburg propozycji podjęcia odpowiednich środków (C 13/04) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1089)

 • Dz. U. L166 - 40 z 200927.6.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (1)

 • Dz. U. L166 - 38 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 562/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L166 - 36 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 561/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Queso Manchego (ChNP))

 • Dz. U. L166 - 3 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 200927.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 559/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.