Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 167 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (1)

Data ogłoszenia:2009-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 167 POZ 1

Strona 1 z 8
29.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

RADA

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (WE) NR 543/2009 z dnia 18  czerwca  2009  r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady  (EWG) nr  837/90 oraz  (EWG) nr  959/93

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

Statystyki dotyczące upraw są niezbędne do zarządzania rynkami Wspólnoty. Za równie istotne uważa się włącze­ nie statystyk warzyw i upraw trwałych do objętych obec­ nym ustawodawstwem wspólnotowym statystyk zbóż i pozostałych upraw z gruntów ornych.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ( ),

1

Aby zapewnić właściwe zarządzanie wspólną polityką rol­ ną, Komisja wymaga regularnego dostarczania danych do­ tyczących powierzchni, plonów i zbiorów upraw.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Rozporządzenie Rady  (EWG) nr  837/90 z  dnia 26  mar­ ca 1990 r. dotyczące informacji statystycznych dostarcza­ nych przez państwa członkowskie na temat produkcji zbóż (2) oraz rozporządzenie Rady  (EWG) nr  959/93 z dnia 5 kwietnia 1993 r. dotyczące informacji statystycz­ nych dostarczanych przez państwa członkowskie na temat produkcji roślin uprawnych innych niż zboża (3) były już kilkakrotnie zmieniane. Ponieważ obecnie istnieje koniecz­ ność wprowadzenia dalszych zmian i uproszczeń, powyż­ sze akty prawne powinny dla jasności zostać zastąpione jednym aktem, zgodnie z  nowym podejściem do uprasz­ czania prawodawstwa wspólnotowego  i  tworzenia lep­ szych uregulowań prawnych (4).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ba­ dań struktury gospodarstw rolnych  i  badania metod pro­ dukcji rolnej (5) przewiduje kontynuację programu badań wspólnotowych prowadzonych w celu dostarczania statys­ tyk dotyczących struktury gospodarstw rolnych do  2016 roku.

(5)

(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z  dnia 19  lutego  2009  r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku  Urzędowym) oraz decyzja Rady z 8 czerwca 2009 r. (2)  Dz.U. L 88 z 3.4.1990, s. 1. (3)  Dz.U. L 98 z 24.4.1993, s. 1. (4)  Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1).

Zgodnie z  rozporządzeniem  (WE) nr  1059/2003 Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w spra­ wie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych NUTS (6) wszyst­ kie dane statystyczne państw członkowskich przekazywa­ ne Komisji w  podziale na jednostki terytorialne powinny uwzględniać klasyfikację NUTS. Dlatego też w celu tworze­ nia porównywalnych statystyk regionalnych należy okre­ ślić jednostki terytorialne zgodnie z klasyfikacją NUTS.

(5)  Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14. (6)  Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1.

L 167/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(12)

29.6.2009

Celem ograniczenia obciążeń spoczywających na pań­ stwach członkowskich wymogi dotyczące danych regio­ nalnych nie powinny być wyższe, niż wymogi ustanowione w dotychczasowych przepisach, chyba że po­ jawiły się nowe poziomy regionalne. W związku z tym na­ leży zezwolić Niemcom  i  Zjednoczonemu Królestwu na podawanie regionalnych danych statystycznych jedynie w podziale na jednostki terytorialne NUTS 1. Dla ułatwienia wdrażania niniejszego rozporządzenia nie­ zbędna jest ścisła współpraca między państwami człon­ kowskimi a  Komisją, w  szczególności przy pomocy Stałego Komitetu ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 167 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 26 z 200929.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

  • Dz. U. L167 - 24 z 200929.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 545/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty

  • Dz. U. L167 - 12 z 200929.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.