Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 167 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (1)

Data ogłoszenia:2009-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 167 POZ 12

Strona 1 z 17
L 167/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.6.2009

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY (WE) nr 544/2009 z dnia 18  czerwca  2009  r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę  2002/21/WE w  sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci  i  usług łączności elektronicznej

(Tekst mający znaczenie dla  EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie  (WE) nr  717/2007 (3) ustaliło wyjątko­ we  i  tymczasowe limity opłat, jakie mogą być pobierane przez operatorów sieci ruchomych, na poziomie hurtowym oraz detalicznym, za świadczenie usług ro­ amingu międzynarodowego dla połączeń głosowych ini­ cjowanych  i  zakańczanych wewnątrz Wspólnoty. Rozporządzenie to określiło także zasady mające na celu zwiększenie przejrzystości cen  i  poprawę przekazywania informacji o  opłatach użytkownikom usług roamingu ogólnowspólnotowego. Komisja dokonała przeglądu zgodnie z  art.  11 rozporzą­ dzenia (WE) nr 717/2007, który to artykuł wymagał: usta­ lenia, czy cele tego rozporządzenia zostały osiągnięte, dokonania przeglądu zmian wysokości opłat hurto­ wych i detalicznych z tytułu świadczenia klientom korzy­ stającym z roamingu usług łączności głosowej i transmisji danych, w tym usług SMS i MMS, a także przedstawienia, w stosownych przypadkach, zaleceń dotyczących koniecz­ ności uregulowania tych usług. W  swoim sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady, zawartym w komu­ nikacie z dnia 23 września 2008 r. dotyczącym wyników przeglądu funkcjonowania rozporządzenia  (WE) nr  717/2007 Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 27  czerwca  2007  r. w  sprawie roamingu w  publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE, Komisja stwierdzi­ ła, że właściwe jest przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzenia  (WE) nr  717/2007 poza termin 30 czerwca 2010 r.

Komisja stwierdziła ponadto że zakres stosowania rozpo­ rządzenia (WE) nr 717/2007 należy rozszerzyć na świad­ czenie usług SMS  i  transmisji danych w  roamingu we Wspólnocie. Specyfika rynków usług roamingu międzyna­ rodowego, która uzasadniała przyjęcie rozporządze­ nia (WE) nr 717/2007 oraz nałożenie na operatorów sieci ruchomych obowiązków w zakresie świadczenia połączeń głosowych w  roamingu ogólnowspólnotowym, dotyczy w równym stopniu świadczenia usług SMS i transmisji da­ nych w  roamingu ogólnowspólnotowym. Tak jak usługi głosowe w roamingu, usługi SMS i transmisji danych w ro­ amingu nie są nabywane oddzielnie na poziomie krajo­ wym, ale stanowią jedynie część szerszego pakietu usług detalicznych, jaki klienci nabywają od swojego operatora macierzystego, co ogranicza tym samym działanie mecha­ nizmów konkurencyjnych. Podobnie, z uwagi na transgra­ niczny charakter przedmiotowych usług, krajowe organy regulacyjne, które mają za zadanie chronić i promować in­ teresy klientów sieci ruchomych przebywających na ich te­ rytorium, nie są w stanie kontrolować praktyk operatorów sieci odwiedzanej w innych państwach członkowskich. Rozwiązanie problemów strukturalnych dotyczących ro­ amingu powinno być łatwiejsze w ramach prawdziwie jed­ nolitego rynku usług łączności ruchomej, który obecnie jeszcze nie w pełni funkcjonuje, ale który powinien stano­ wić ostateczny cel każdych ram regulacyjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 167 POZ 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 26 z 200929.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

  • Dz. U. L167 - 24 z 200929.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 545/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty

  • Dz. U. L167 - 1 z 200929.6.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.