Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 563/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 1

Strona 1 z 2
30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 563/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(5) (1) (4)

Wielkości kontyngentu w przypadku autonomicznego wspólnotowego kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2767 są niewystarczające do zaspoko­ jenia potrzeb przemysłu we Wspólnocie. Należy zatem zwiększyć wielkość kontyngentu. Należy zmienić opis produktu dla autonomicznego wspólnotowego kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2806. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2505/96. Uwzględniając znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na niecier­ piący zwłoki charakter sprawy, o czym mowa w pkt I ust. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiają­ cych Wspólnoty Europejskie. Ponieważ kontyngenty taryfowe muszą stać się skuteczne od dnia 1 lipca 2009 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej samej daty i niezwłocznie wejść w życie,

W przypadku niektórych produktów, dla których auto­ nomiczny kontyngent taryfowy zostaje otwarty na mocy rozporządzenia (WE) nr 2505/96 (1), wielkość kontyn­ gentu określoną w tym rozporządzeniu wyraża się w jednostkach miary innych niż waga w tonach lub kilogramach lub wartość. Jeżeli dla tych produktów nie określono jednostki miary w Nomenklaturze Scalonej znajdującej się w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), może zaistnieć niepewność w odniesieniu do stosowanej jednostki miary. Aby zapewnić przejrzystość oraz lepsze zarządzanie kontyn­ gentami, należy zatem przewidzieć, że w celu skorzys­ tania z przedmiotowych autonomicznych kontyngentów taryfowych w „polu 41: Uzupełniająca jednostka miary” zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu należy podać dokładną ilość przywożonego produktu przy zastosowaniu jednostek miary wielkości kontyn­ gentu określonych dla tych produktów w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96. Zapotrzebowanie Wspólnoty na produkty, do których stosuje się rozporządzenie (WE) nr 2505/96, powinno być zaspokajane na jak najkorzystniejszych warunkach. W tym celu od dnia 1 lipca 2009 r. trzy nowe wspól­ notowe kontyngenty taryfowe powinny zostać otwarte z zastosowaniem zerowych stawek celnych dla właści­ wych ilości, przy jednoczesnym uniknięciu jakiegokol­ wiek zakłócenia rynków tych produktów.

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 2505/96 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) dodaje się art. 1a w brzmieniu: „Artykuł 1a W przypadku przedstawienia zgłoszenia o dopuszczenie do swobodnego obrotu dla produktu wspomnianego

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, s. 1. (2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

L 168/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

w niniejszym rozporządzeniu, dla którego wielkość kontyn­ gentu jest wyrażona w jednostce miary innej niż waga w tonach lub kilogramach lub wartość, dla produktów, dla których nie ustalono uzupełniającej jednostki miary w Nomenklaturze Scalonej znajdującej się w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87, dokładna ilość przywożonego produktu jest podawana w »polu 41: Uzupełniająca jednostka miary« tego zgłoszenia przy zasto­ sowaniu jednostek miary wielkości kontyngentu określonych dla tych produktów w załączniku I do niniejszego rozporzą­ dzenia.”; 2) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) dodaje się kontyngenty taryfowe na produkty określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 56 z 200930.6.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/509/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), którą Polska zamierza wdrożyć na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych SA (była DAEWOO – FSO Motor SA) (  Dz.U. L 187 z 19.7.2007)

 • Dz. U. L168 - 50 z 200930.6.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie metadanych referencyjnych dla Europejskiego Systemu Statystycznego (1)

 • Dz. U. L168 - 48 z 200930.6.2009

  Decyzja nr 1/2009 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do załącznika II do umowy o partnerstwie

 • Dz. U. L168 - 41 z 200930.6.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

 • Dz. U. L168 - 35 z 200930.6.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L168 - 33 z 200930.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/53/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do zmian warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych (1)

 • Dz. U. L168 - 24 z 200930.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich

 • Dz. U. L168 - 22 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L168 - 20 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Melton Mowbray Pork Pie (ChOG))

 • Dz. U. L168 - 18 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 4 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 564/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.