Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 35

Strona 1 z 6
30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/35

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

zrealizowane, sieć w niewielkim stopniu wykorzystuje obecnie swój potencjał.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c) i d), art. 66 oraz art. 67 ust. 5 tiret drugie, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trakta­ tu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

(4)

Aby zapewnić osiągnięcie celów programu haskiego w zakresie zacieśnienia współpracy sądowej i ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz aby sprostać przewidywanemu zwiększeniu liczby zadań w nadchodzących latach, działalność sieci powinna opierać się na ramach prawnych lepiej dostosowanych do rozszerzonego zakresu jej środków działania.

(5)

Powodem utworzenia europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych między państwami członkowskimi („sieć”) na mocy decyzji Rady 2001/470/WE (3) było przekonanie, że stworzenie prze­ strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wymagało polepszenia, uproszczenia i przyspieszenia skutecznej współpracy sądowej między państwami człon­ kowskimi, a także skutecznego dostępu dla osób anga­ żujących się w transgraniczne spory sądowe. Stosowanie tej decyzji rozpoczęto w dniu 1 grudnia 2002 r. Przyjęty przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 4 i 5 listopada 2004 r. (4) program haski w sprawie wzmacniania wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej wzywa do dalszych wysiłków w celu ułatwienia dostępu do wymiaru spra­ wiedliwości i współpracy sądowej w sprawach cywilnych. W szczególności jest on skoncentrowany na skutecznym stosowaniu instrumentów w sprawach cywilnych przyję­ tych przez Parlament Europejski i Radę oraz na promo­ waniu współpracy między przedstawicielami zawodów prawniczych, mającej doprowadzić do ustanowienia najlepszych praktyk. Zgodnie z art. 19 decyzji 2001/470/WE Komisja przed­ stawiła w dniu 16 maja 2006 r. sprawozdanie na temat funkcjonowania sieci. Stwierdzono w nim, że mimo iż generalnie cele sieci wyznaczone w 2001 roku zostały

Konieczne jest opracowanie lepszych warunków funkcjo­ nowania sieci w państwach członkowskich za pośrednic­ twem krajowych punktów kontaktowych, a zatem zwięk­ szenie roli punktów kontaktowych zarówno w ramach sieci, jak i w kontaktach z sędziami oraz przedstawicie­ lami zawodów prawniczych.

(6)

(2)

W tym celu państwa członkowskie powinny ocenić, jakie zasoby należy udostępnić punktom kontaktowym, tak aby mogły one w pełni wykonywać swoje obowiązki. Niniejsza decyzja nie powinna mieć wpływu na wewnętrzny podział kompetencji w państwach człon­ kowskich w odniesieniu do finansowania działań członków sieci krajowych.

(7)

W tym samym celu w każdym państwie członkowskim powinien istnieć przynajmniej jeden punkt kontaktowy, zdolny do wykonywania powierzonych mu zadań. W przypadku gdy istnieje kilka punktów kontaktowych, państwo członkowskie powinno zapewnić skuteczną koordynację działań pomiędzy nimi.

(8)

(3)

W przyszłości, w przypadku wskazania przez akt wspól­ notowy lub konwencję międzynarodową prawa innego państwa jako prawa właściwego dla danej sprawy punkty kontaktowe sieci powinny uczestniczyć w udzielaniu organom sądowym i pozasądowym w państwach człon­ kowskich informacji na temat treści prawa tego innego państwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 56 z 200930.6.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/509/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), którą Polska zamierza wdrożyć na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych SA (była DAEWOO – FSO Motor SA) (  Dz.U. L 187 z 19.7.2007)

 • Dz. U. L168 - 50 z 200930.6.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie metadanych referencyjnych dla Europejskiego Systemu Statystycznego (1)

 • Dz. U. L168 - 48 z 200930.6.2009

  Decyzja nr 1/2009 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do załącznika II do umowy o partnerstwie

 • Dz. U. L168 - 41 z 200930.6.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

 • Dz. U. L168 - 33 z 200930.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/53/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do zmian warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych (1)

 • Dz. U. L168 - 24 z 200930.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich

 • Dz. U. L168 - 22 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L168 - 20 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Melton Mowbray Pork Pie (ChOG))

 • Dz. U. L168 - 18 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 4 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 564/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L168 - 1 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 563/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.