Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 48

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do załącznika II do umowy o partnerstwie

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 48

Strona 1 z 2
L 168/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

RADY MINISTRÓW AKP-WE

DECYZJA NR 1/2009 RADY MINISTRÓW AKP-WE z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do załącznika II do umowy o partnerstwie (2009/497/WE)

RADA MINISTRÓW AKP-WE, (4)

Nowe ustępy do art. 1 załącznika II do Umowy o partnerstwie AKP-WE mają na celu harmonizację warunków odnoszących się zarówno do zasobów włas­ nych EBI, jak i do instrumentu inwestycyjnego.


uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (zwanych dalej „krajami AKP”), z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r. i zmienioną w Luksemburgu 25 czerwca 2005 r. (zwaną dalej „Umową o partnerstwie AKP-WE”) (1), w szczególności jej art. 15 ust. 3 i art. 100,

(5)

Nowe brzmienie art. 1, 2 i 4 załącznika II do Umowy o partnerstwie AKP-WE ma na celu zharmonizowanie postanowień dotyczących środków własnych EBI oraz instrumentu inwestycyjnego w ramach uzgodnień doty­ czących głęboko zadłużonych krajów ubogich.

uwzględniając zalecenie Komitetu ds. Współpracy Finansowej na rzecz Rozwoju AKP-WE,

(6)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika II do Umowy o partnerstwie AKP-WE,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

W celu uproszczenia procesu udzielania pożyczek ze środków własnych Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) ubogim krajom AKP, w ramach inicjatywy doty­ czącej głęboko zadłużonych krajów ubogich (HIPC) lub w ramach innych inicjatyw dotyczących zdolności obsługi zadłużenia, uzgodnionych na poziomie między­ narodowym, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) propo­ nuje wprowadzenie zmian do załącznika II do Umowy o partnerstwie AKP-WE.

Artykuł 1 W załączniku II do Umowy o partnerstwie AKP-WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 akapit pierwszy staje się ust. 1, po którym wpro­ wadza się ust. 2, 3 i 4 w brzmieniu:

(2)

Spójność polityki dotyczącej udzielania pożyczek ze środków własnych EBI oraz inicjatywy dotyczącej głęboko zadłużonych krajów ubogich wymaga większej elastyczności, aby spełnić warunki dotyczące zdolności obsługi zadłużenia, ustalone na podstawie uzgodnień międzynarodowych lub innych uzgodnień dotyczących HIPC, w szczególności w odniesieniu do dopłat do opro­ centowania.

„2. Fundusze na dopłaty do oprocentowania, określone w niniejszym załączniku, pochodzić będą ze środków przy­ dzielonych na te dopłaty i określonych w załączniku 1b, ust. 2 lit. c).

(3)

Dla zasobów zarządzanych przez EBI w kontekście instrumentu inwestycyjnego istnieją już podobne posta­ nowienia, zawarte w art. 2 załącznika II do Umowy o partnerstwie AKP-WE.

(1) Dz.U. L 287 z 28.10.2005, s. 4.

3. Dopłaty do oprocentowania mogą być kapitalizowane lub wykorzystywane w formie dotacji. Kwota dopłaty do oprocentowania, wyliczona w oparciu o wartość pożyczki z chwilą jej wypłaty, pokrywana jest ze środków przydzie­ lonych na tę dopłatę na zasadach określonych w załączniku 1b ust. 2 lit. c) i wypłacana bezpośrednio bankowi. Do 10 % budżetu na dopłaty do oprocentowania może również zostać wykorzystane w celu wsparcia pomocy technicznej związanej z projektami w krajach AKP.

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/49

4. Powyższe zasady i warunki nie naruszają zasad, jakie mogą obowiązywać kraje AKP objęte restrykcyjnymi warun­ kami udzielania pożyczek zgodnie z inicjatywą dotyczącą głęboko zadłużonych krajów ubogich (»HIPC«) lub w ramach innych programów dotyczących zdolności obsługi zadłużenia, uzgodnionych na poziomie międzynarodowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 56 z 200930.6.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/509/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), którą Polska zamierza wdrożyć na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych SA (była DAEWOO – FSO Motor SA) (  Dz.U. L 187 z 19.7.2007)

 • Dz. U. L168 - 50 z 200930.6.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie metadanych referencyjnych dla Europejskiego Systemu Statystycznego (1)

 • Dz. U. L168 - 41 z 200930.6.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

 • Dz. U. L168 - 35 z 200930.6.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L168 - 33 z 200930.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/53/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do zmian warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych (1)

 • Dz. U. L168 - 24 z 200930.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich

 • Dz. U. L168 - 22 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L168 - 20 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Melton Mowbray Pork Pie (ChOG))

 • Dz. U. L168 - 18 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 4 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 564/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L168 - 1 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 563/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.