Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 50

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie metadanych referencyjnych dla Europejskiego Systemu Statystycznego (1)

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 50

Strona 1 z 4
L 168/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie metadanych referencyjnych dla Europejskiego Systemu Statystycznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/498/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211,

a także mając na uwadze, co następuje:

W ramach inicjatywy SDMX w sprawie wspólnych stan­ dardów technicznych i statystycznych dotyczących wymiany oraz udostępniania danych i metadanych, zaini­ cjowanej przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Europejski Bank Centralny, wspólnotowy organ staty­ styczny (Eurostat), Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Orga­ nizację Narodów Zjednoczonych oraz Bank Światowy, opracowano wytyczne SDMX dotyczące treści, wspiera­ jące tworzenie zharmonizowanych metadanych referen­ cyjnych i ich wdrażanie w Europejskim Systemie Referen­ cyjnym.


(1)

Europejski kodeks praktyk statystycznych (1) przezna­ czony dla krajowych i wspólnotowych organów staty­ stycznych zawiera 15 zasad dotyczących środowiska instytucjonalnego, procesów statystycznych i wyników statystycznych.

(6)

(2)

Zasada nr 15 Europejskiego kodeksu praktyk statystycz­ nych odnosi się do dostępności i przejrzystości statystyk europejskich, jednocześnie podkreślając, że towarzyszące metadane powinny być dokumentowane zgodnie ze znormalizowanym systemem metadanych.

Opracowywanie metadanych referencyjnych na podstawie zharmonizowanego wykazu pojęć statystycz­ nych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego przy jednoczesnym umożliwieniu krajowym i wspólnotowym organom statystycznym dodawania, w miarę potrzeby, kolejnych pojęć statystycznych w szczególnych obszarach statystycznych, może przy­ czynić się do znacznego podniesienia skuteczności.

(7)

Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie staty­ styk europejskich (2) stanowi ramy odniesienia dla niniej­ szego zalecenia,

(3)

Metadane referencyjne stanowią integralną część systemu metadanych każdego organu statystycznego.

NINIEJSZYM ZALECA PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM, CO NASTĘ­ PUJE:

(4)

Przyjmując Europejski kodeks praktyk statystycznych, krajowe i wspólnotowe organy statystyczne zobowiązały się do opracowywania wysokiej jakości statystyk, co wymaga również bardziej przejrzystej i zharmonizowanej sprawozdawczości na temat jakości danych.

(1) Zalecenie Komisji z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych i wspólnotowych organów statystycznych, COM(2005) 217 wersja ostateczna.

1) Zachęca się krajowe organy statystyczne do stosowania, przy zestawianiu metadanych referencyjnych w różnych obsza­ rach statystycznych i przy wymianie metadanych referencyj­ nych, w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego lub poza nim, pojęć i podpojęć statystycznych wymienionych w załączniku.

(2) Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/51

2) Krajowe organy statystyczne powinny, w razie konieczności, dodawać do wymienionego wyżej wykazu dodatkowe pojęcia i podpojęcia statystyczne dla poszczególnych obszarów statystycznych. 3) Zachęca się krajowe organy statystyczne do regularnego informowania Komisji (Eurostatu) o stosowaniu przez nie pojęć i podpojęć wymienionych w załączniku.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

L 168/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

ZAŁĄCZNIK Wykaz pojęć i podpojęć statystycznych (łącznie z definicjami pojęć i podpojęć)

Pozycja Pojęcie Podpojęcia Opis

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 168 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 56 z 200930.6.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/509/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie pomocy państwa C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), którą Polska zamierza wdrożyć na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych SA (była DAEWOO – FSO Motor SA) (  Dz.U. L 187 z 19.7.2007)

 • Dz. U. L168 - 48 z 200930.6.2009

  Decyzja nr 1/2009 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian do załącznika II do umowy o partnerstwie

 • Dz. U. L168 - 41 z 200930.6.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

 • Dz. U. L168 - 35 z 200930.6.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 568/2009/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L168 - 33 z 200930.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/53/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do zmian warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych (1)

 • Dz. U. L168 - 24 z 200930.6.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich

 • Dz. U. L168 - 22 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L168 - 20 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Melton Mowbray Pork Pie (ChOG))

 • Dz. U. L168 - 18 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 4 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 564/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L168 - 1 z 200930.6.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 563/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.