Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 169 POZ 24

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 169 POZ 24

Strona 1 z 4
L 169/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkotermino­ wych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, oraz WSPÓLNOTA BAHAMÓW, zwana dalej „Bahamami”, zwane dalej łącznie „Umawiającymi się Stronami”, MAJĄC NA UWADZE dalszy rozwój przyjaznych stosunków między Umawiającymi się Stronami oraz pragnąc ułatwić podróże poprzez zapewnienie bezwizowego wjazdu i pobytu krótkoterminowego dla swoich obywateli, UWZGLĘDNIAJĄC rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (1) między innymi poprzez przeniesienie sześciu krajów trzecich – w tym Bahamów – do wykazu krajów trzecich, których obywatele są zwolnieni z wymogu posiadania wiz podczas pobytu krótkoterminowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), MAJĄC NA UWADZE, że art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1932/2006 stanowi, że zwolnienie z obowiązku wizowego obywateli tych sześciu państw zaczyna obowiązywać dopiero po wejściu w życie umowy w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta między Wspólnotą Europejską a danym państwem, UZNAJĄC, że obywatele niektórych państw członkowskich są zwolnieni z obowiązku wizowego podczas podróży na Bahamy na okres nieprzekraczający 3 lub 8 miesięcy, natomiast obywatele pozostałych państw członkowskich podlegają obowiązkowi wizowemu, PRAGNĄC zagwarantować przestrzeganie zasady równego traktowania wszystkich obywateli UE, BIORĄC POD UWAGĘ, że osoby podróżujące w celu wykonywania działalności zarobkowej podczas pobytu krótko­ terminowego nie są objęte niniejsza umową, i dlatego dla tej kategorii osób obowiązują w dalszym ciągu odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego i prawa krajowego państw członkowskich oraz prawa krajowego Bahamów, dotyczące obowiązku wizowego lub zwolnienia z takiego obowiązku oraz dostępu do zatrudnienia, BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii oraz Protokół włączający dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączone do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a także potwierdzając, że postanowienia niniejszej umowy nie mają zastosowania do Zjednoczo­ nego Królestwa i Irlandii, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Cel Niniejsza umowa stanowi, że obywatele Unii Europejskiej i obywatele Bahamów mogą podróżować bez wiz na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli ich pobyt nie przekracza trzech miesięcy w okresie sześciu miesięcy. Artykuł 2 Definicje Na potrzeby niniejszej umowy:

(1) Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 19.

a) „państwo członkowskie” oznacza każde państwo członkow­ skie Unii Europejskiej z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa i Irlandii; b) „obywatel Unii Europejskiej” oznacza obywatela państwa członkowskiego zgodnie z definicją zawartą w lit. a); c) „obywatel Bahamów” oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo Bahamów; d) „strefa Schengen” oznacza obszar bez granic wewnętrznych obejmujący terytoria państw członkowskich określonych w lit. a), w pełni stosujących dorobek Schengen;

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/25

Artykuł 3 Zakres stosowania 1. Obywatele Unii Europejskiej posiadający ważny paszport zwykły, dyplomatyczny lub służbowy/urzędowy wydany przez państwo członkowskie mogą wjechać i przebywać bez wizy na terytorium Bahamów przez okres pobytu określony w art. 4 ust. 1.

miesięcy następujących po dacie pierwszego wjazdu na teryto­ rium któregoś z państw członkowskich, stosującego w pełni dorobek Schengen. Przedmiotowy okres trzech miesięcy w okresie sześciu miesięcy jest obliczany niezależnie od jakie­ gokolwiek pobytu w państwie członkowskim, które nie stosuje jeszcze w pełni dorobku Schengen.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 169 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 38 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 37 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 31 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 30 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 23 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 17 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 16 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 10 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 9 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 3 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 1 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.