Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 169 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 169 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 4

Obywatele Antigui i Barbudy posiadający ważny paszport zwykły, dyplomatyczny lub służbowy/urzędowy wydany przez Antiguę i Barbudę mogą wjechać i przebywać bez wizy na terytorium państw członkowskich przez okres pobytu okreś­ lony w art. 4 ust. 2.

Obywatele Antigui i Barbudy mogą przebywać maksymalnie przez okres trzech miesięcy w okresie sześciu miesięcy nastę­ pujących po dacie pierwszego wjazdu na terytorium każdego z państw członkowskich, które nie stosują jeszcze w pełni dorobku Schengen, niezależnie od czasu pobytu liczonego dla strefy Schengen.


2. Ustęp 1 nie dotyczy osób podróżujących w celu wykony­ wania działalności zarobkowej.

3. Niniejsza umowa nie ma wpływu na możliwość przedłu­ żenia przez Antiguę i Barbudę oraz państwa członkowskie czasu pobytu na ponad trzy miesiące zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym.

W przypadku tej kategorii osób każde państwo członkowskie może indywidualnie podjąć decyzję o nałożeniu obowiązku wizowego na obywateli Antigui i Barbudy lub o jego wycofaniu zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 539/2001.

Artykuł 5 Terytorialny zakres stosowania 1. W przypadku Republiki Francuskiej postanowienia niniej­ szej umowy stosuje się tylko do jej europejskiego obszaru.

W przypadku tej kategorii osób Antigua i Barbuda może podjąć decyzję o nałożeniu obowiązku wizowego lub jego zniesieniu w odniesieniu do obywateli poszczególnych państw członkow­ skich zgodnie ze swoim prawem krajowym.

2. W przypadku Królestwa Niderlandów postanowienia niniejszej umowy stosuje się tylko do jego europejskiego obszaru.

3. Zniesienie obowiązku wizowego określone w niniejszej umowie obowiązuje bez uszczerbku dla ustaw Umawiających się Stron dotyczących warunków wjazdu i pobytu krótkotermi­ nowego. Państwa członkowskie oraz Antigua i Barbuda zastrze­ gają sobie prawo do odmowy wjazdu i pobytu krótkotermino­ wego na swoich terytoriach, jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony.

Artykuł 6 Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową 1. Umawiające się Strony powołują wspólny komitet ekspertów (dalej zwany „komitetem”), w skład którego wchodzą przedstawiciele Wspólnoty Europejskiej oraz przedstawiciele Antigui i Barbudy. Wspólnotę reprezentuje Komisja Europejska.

4. Zniesienie wiz obowiązuje niezależnie od środka trans­ portu wykorzystywanego do przekroczenia granicy Umawiają­ cych się Stron.

2.

Komitet wykonuje m.in. zadania polegające na:

5. Kwestie nieobjęte niniejszą umową są regulowane prawem wspólnotowym, prawem krajowym państw członkowskich lub prawem krajowym Antigui i Barbudy.

a) kontroli wykonania niniejszej umowy;

b) proponowaniu zmian lub uzupełnień do niniejszej umowy;

Artykuł 4 Czas pobytu 1. Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na teryto­ rium Antigui i Barbudy maksymalnie przez okres trzech miesięcy w okresie sześciu miesięcy następujących po dacie pierwszego wjazdu na terytorium tego państwa.

c) rozstrzyganiu sporów dotyczących interpretacji bądź stoso­ wania postanowień niniejszej umowy.

3. Posiedzenia komitetu zwoływane są w każdym przypadku, gdy jest to niezbędne, na wniosek jednej z Umawiających się Stron.

2. Obywatele Antigui i Barbudy mogą przebywać w strefie Schengen maksymalnie przez okres trzech miesięcy w okresie

4.

Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/5

Artykuł 7 Stosunek między niniejszą umową a istniejącymi umowami o zniesieniu wiz między państwami członkowskimi a Antiguą i Barbudą Niniejsza umowa jest nadrzędna wobec postanowień wszelkich dwustronnych umów lub ustaleń zawartych między poszczegól­ nymi państwami członkowskimi a Antiguą i Barbudą, o ile ich postanowienia dotyczą kwestii wchodzących w zakres niniejszej umowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 169 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 38 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 37 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 31 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 30 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 24 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 23 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 17 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 16 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 10 z 200930.6.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 9 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

 • Dz. U. L169 - 1 z 200930.6.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.