Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 19 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2009-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 19 - Strona 2

Strona 2 z 5

(6)

Zainteresowani producenci wspólnotowi zostali poinfor­ mowani o powyższym wniosku i mieli możliwość przed­ stawienia uwag. Nie otrzymano jednak żadnych uwag. Po zbadaniu dostępnych dowodów Komisja uznaje, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu pod kątem nowego eksportera, na mocy art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa poniżej w motywie 8 lit. c), zostanie ustalone, czy wnioskodawca działa w warunkach gospodarki rynkowej, określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego albo czy wnioskodawca spełnia wymagania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką celną zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Jeśli tak, zostanie okreś­ lony indywidualny margines dumpingu wnioskodawcy oraz, w przypadku stwierdzenia dumpingu, zostanie określony poziom cła, któremu powinien podlegać jego przywóz produktu objętego postępowaniem do Wspól­ noty.


(7)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1.

(2) Dz.U. L 189 z 21.7.2005, s. 1.

L 17/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2009

(8)

Jeśli zostanie ustalone, że wnioskodawca spełnia wyma­ gania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką celną, może okazać się konieczna zmiana stawki cła stosowanej obecnie w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem pochodzącego od przedsiębiorstw niewymienionych indywidualnie w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1174/2005. a) Kwestionariusze W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle wnioskodawcy kwes­ tionariusz. b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie prze­ słuchań Niniejszym zaprasza się wszystkie zainteresowane strony do wyrażenia ich opinii na piśmie oraz przed­ stawienia dowodów na poparcie wyrażonych opinii. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że zwrócą się one z pisemnym wnioskiem wykazującym, że istnieją szczególne powody, dla których powinny zostać prze­ słuchane. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z większości uprawnień proceduralnych określonych w rozporządzeniu podstawowym jest uzależnione od zgłoszenia się przez strony w okresie przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu. c) Traktowanie na zasadach rynkowych/traktowanie indywidualne Jeżeli wnioskodawca dostarczy wystarczające dowody, że prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej, tzn. że spełnia kryteria ustanowione w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, wartość normalna zostanie ustalona zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego. W tym celu należycie uzasadnione wnioski należy złożyć w określonym terminie ustalonym w art. 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia. Komisja prześle formu­ larze wniosku wnioskodawcy, jak również władzom Chińskiej Republiki Ludowej. Formularz ten może być również użyty przez wnioskodawcę do złożenia wniosku o indywidualne traktowanie, tzn. żeby potwierdzić, iż spełnia on kryteria ustanowione w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. d) Wybór kraju o gospodarce rynkowej W przypadku gdy wnioskodawca nie uzyska statusu podmiotu traktowanego na zasadach gospodarki rynkowej, ale będzie spełniać wymagania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką celną zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, do

celów ustalenia wartości normalnej w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej wykorzystany zostanie właściwy kraj o gospodarce rynkowej zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego. Komisja proponuje wykorzystanie Kanady do wymienionego celu, tak jak to uczyniono w dochodzeniu, które doprowadziło do wprowadzenia środków względem przywozu produktu objętego postępowaniem z Chińskiej Republiki Ludowej. Zainteresowane strony są niniejszym proszone o przedstawienie uwag na temat stosowności wyboru kraju w szczególnym terminie określonym w art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 19 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 39 z 200922.1.2009

  Decyzja Rady 2009/42/WPZiB z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wspierania, w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa, działań UE mających na celu promowanie w krajach trzecich procesu prowadzącego do zawarcia traktatu o handlu bronią

 • Dz. U. L17 - 37 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych

 • Dz. U. L17 - 23 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 32 i MSR 1 (1)

 • Dz. U. L17 - 17 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 51/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L17 - 15 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L17 - 10 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 12 do dnia 16 stycznia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L17 - 8 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 7 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 47/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2183/2004 rozszerzające na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro

 • Dz. U. L17 - 5 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 46/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro

 • Dz. U. L17 - 4 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 45/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty

 • Dz. U. L17 - 1 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem

 • Dz. U. L17 - 0 z 200922.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.