Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 19 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2009-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 19 - Strona 4

Strona 4 z 5

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania ustaleń, potwierdzających lub zaprzeczających, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozpo­ rządzenia podstawowego. W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostar­ czyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd infor­ macje, informacje te nie są brane pod uwagę, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostęp­ nych faktów zgodnie z art. 18 rozporządzenia podsta­ wowego. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i ustalenia opierają się na dostępnych faktach, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.


I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(12)

Artykuł 2 Należy zaznaczyć, że wszelkie dane osobowe zgroma­ dzone w trakcie niniejszego dochodzenia będą trakto­ wane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (1).

J. RZECZNIK PRAW STRON (14)

(13)

Niniejszym uchyla się cło antydumpingowe nałożone rozporzą­ dzeniem (WE) nr 1174/2005 w odniesieniu do przywozu określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3 Na mocy art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96 niniej­ szym zaleca się organom celnym państw członkowskich podjęcie właściwych kroków w celu rejestrowania przywozu określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia. Rejestracja wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Należy również zauważyć, że w przypadku napotkania przez zainteresowane strony problemów związanych z korzystaniem z prawa do obrony strony te mogą wystąpić o interwencję urzędnika DG ds. Handlu pełnią­ cego rolę rzecznika praw stron. Pośredniczy on w kontaktach między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji, zapewniając, w stosownych przypad­ kach, mediację w kwestiach proceduralnych związanych z ochroną interesów stron podczas postępowania, w szczególności w odniesieniu do spraw dotyczących dostępu do akt, poufności, przedłużenia terminów oraz rozpatrywania pisemnych lub ustnych oświadczeń lub uwag. Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainte­ resowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych rzecznika praw stron w DG ds. Handlu (http://ec.europa.eu/trade),

Artykuł 4 1. Zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być wzięte pod uwagę w trakcie dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpo­ wiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wymienionym w motywie 8 lit. a) niniejszego rozporządzenia lub wszelkie inne informacje w ciągu 40 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile nie określono inaczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z większości praw proceduralnych ustanowionych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarun­ kowane zgłoszeniem się przez stronę w wyżej wymienionym terminie. Zainteresowane strony mogą również składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w tym samym 40-dniowym terminie.

(1) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

L 17/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2009

2. Strony dochodzenia, które pragną przedstawić uwagi na temat stosowności wyboru Kanady, która jest proponowana jako kraj o gospodarce rynkowej w celu ustalenia wartości normalnej w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej, muszą przedłożyć swoje uwagi w terminie 10 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 3. Należycie uzasadniony wniosek o traktowanie na zasadach gospodarki rynkowej lub o indywidualne traktowanie musi wpłynąć do Komisji w terminie 40 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 17 POZ 19 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 39 z 200922.1.2009

  Decyzja Rady 2009/42/WPZiB z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wspierania, w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa, działań UE mających na celu promowanie w krajach trzecich procesu prowadzącego do zawarcia traktatu o handlu bronią

 • Dz. U. L17 - 37 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 669/97 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre ryby i produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych

 • Dz. U. L17 - 23 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 32 i MSR 1 (1)

 • Dz. U. L17 - 17 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 51/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L17 - 15 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L17 - 10 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 12 do dnia 16 stycznia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L17 - 8 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 48/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 7 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 47/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2183/2004 rozszerzające na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro

 • Dz. U. L17 - 5 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 46/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro

 • Dz. U. L17 - 4 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 45/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty

 • Dz. U. L17 - 1 z 200922.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem

 • Dz. U. L17 - 0 z 200922.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.