Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 170 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (1)

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 170 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 33

Artykuł 47 Procedura Komitetu 1. Komisję wspomaga Komitet.

e) dokumentacja techniczna jest niedostępna albo niekom­ pletna. 2. W przypadku gdy niezgodność, o której mowa w ust. 1, nadal utrzymuje się, dane państwo członkowskie jest zobowią­ zane podjąć odpowiednie środki w celu ograniczenia lub zaka­ zania udostępniania zabawki na rynku, lub zapewnić, aby została ona wycofana z obrotu lub odzyskana.

ROZDZIAŁ VII PROCEDURY KOMITETU

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.


ROZDZIAŁ VIII SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY ADMINISTRACYJNE

Artykuł 48 Sprawozdania Do dnia 20 lipca 2014 r., a następnie co pięć lat, państwa członkowskie przesyłają Komisji sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy.

Artykuł 46 Zmiany i środki wykonawcze 1. Komisja może zmienić następujące przepisy w celu dosto­ sowania ich do postępu technicznego i naukowego: a) załącznik I; b) punkty 11 i 13 w części III załącznika II; c) załącznik V. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regula­ cyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 47 ust. 2. 2. Komisja może przyjąć szczegółowe maksymalne wartości dla substancji chemicznych zastosowanych w zabawkach prze­ znaczonych do użytku przez dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy lub w innych zabawkach przeznaczonych do wkła­ dania do ust., biorąc pod uwagę wymagania dotyczące opako­ wania żywności, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr

Sprawozdanie to zawiera ocenę sytuacji dotyczącej bezpieczeń­ stwa zabawek i skuteczności funkcjonowania niniejszej dyrekty­ wy oraz prezentację przeprowadzanych przez to państwo członkowskie działań związanych z nadzorem rynku.

Komisja sporządza i publikuje podsumowanie tych raportów krajowych.

Artykuł 49 Przejrzystość i poufność Przy przyjmowaniu przez właściwe organy państw członkow­ skich oraz przez Komisję środków na mocy niniejszej dyrekty­ wy obowiązują przepisy dotyczących przejrzystości i poufności określone w art. 16 dyrektywy 2001/95/WE.

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/19

Artykuł 50 Uzasadnienie środków Jakikolwiek środek podjęty na mocy niniejszej dyrektywy, aby zakazać wprowadzenia zabawki do obrotu lub je ograniczyć, albo, aby wycofać zabawkę z obrotu lub odzyskać ją od konsu­ mentów, zawiera dokładną podstawę, w oparciu o którą środek ten podjęto. Zainteresowana strona jest niezwłocznie powiadamiana o takich środkach, a tym samym powiadamiana jest o środkach odwoła­ wczych przysługujących jej zgodnie z obowiązującym prawem w danym państwie członkowskim oraz o terminach mających zastosowanie do takich środków. Artykuł 51 Sankcje Państwa członkowskie ustanawiają przepisy w sprawie sankcji dla podmiotów gospodarczych, w tym sankcje karne w odniesieniu do poważnych wykroczeń, stosowanych w razie naruszeń przepisów krajowych, przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie niezbędne czynności w celu zapewnienia stosowania tych sankcji. Przewidziane kary są skuteczne, współmierne i odstraszające oraz mogą zostać zaostrzone, w przypadku gdy dany podmiot gospodarczy w przeszłości naruszył w podobny sposób prze­ pisy niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ustanowionych przepisach do dnia 20 lipca 2011 r. i niezwłocznie zgłaszają wszystkie późniejsze zmiany, które ich dotyczą

ROZDZIAŁ IX PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

spełniają wymagania określone w części 3 załącznika II do dyrektywy 88/378/EWG i że zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 20 lipca 2013 r. Artykuł 54 Transpozycja Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy usta­ wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 20 stycznia 2011 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 170 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.