Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 170 POZ 1 - Strona 28

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (1)

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 170 POZ 1 - Strona 28

Strona 28 z 33

Nr

Nazwa substancji zapachowej mogącej powodować alergie

Numer CAS

(41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55)

Cynamonian amylu Alkohol amylocynamonowy Alkohol benzylowy Salicylan benzylu Alkohol cynamonowy Aldehyd cynamonowy Cytral Kumaryna Eugenol Geraniol Hydroksycytronellal Aldehyd hydroksy-metylopentylo-cykloheksenokarbo-ksylowy Izoeugenol Wyciągi z mchu dębowego Ekstrakt z mchu drzewnego

122-40-7 101-85-9 100-51-6 118-58-1 104-54-1 104-55-2 5392-40-5 91-64-5 97-53-0 106-24-1 107-75-5 31906-04-4 97-54-1 90028-68-5 90028-67-4


Śladowa obecność wymienionych zapachów jest jednak dopuszczalna, pod warunkiem, iż jest ona nieunikniona z punktu widzenia technicznego, przy zastosowaniu zasad dobrej praktyki wytwarzania i nie przekracza 100 mg/kg. Dodatkowo, na zabawce, na przytwierdzonej etykiecie lub na opakowaniu, umieszcza się nazwy następujących substancji zapachowych mogących powodować alergie, jeżeli dodano je do zabawki w stężeniach przekraczają­ cych 100 mg/kg wagi zabawki lub jej części składowych.

Nr Nazwa substancji zapachowej mogącej powodować alergie Numer CAS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Alkohol anyżowy Benzoesan benzylu Cynamonian benzylu Cytronellol Farnezol Aldehyd heksylocynamonowy Lilial D-limonen Linalol Węglan metyloheptynu 3-metylo-4-(2,6,6-tri-metylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on

105-13-5 120-51-4 103-41-3 106-22-9 4602-84-0 101-86-0 80-54-6 5989-27-5 78-70-6 111-12-6 127-51-5

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/27

12. Stosowanie substancji zapachowych, o których mowa w pkt 41–55 tabeli zawartej w pierwszym ustępie pkt 11 oraz substancji zapachowych wymienionych w pkt 1–11 na liście zawartej w trzecim ustępie tego punktu jest dopuszczalne w grach zapachowych, zestawach kosmetycznych i grach smakowych, pod warunkiem że: (i) te substancje zapachowe są wyraźnie oznakowane na opakowaniu, a opakowanie zawiera ostrzeżenie okre­ ślone w pkt 10 części B załącznika V; (ii) w stosownym przypadku, jeżeli produkty wytworzone przez dziecko zgodnie z instrukcją spełniają wyma­ gania dyrektywy 76/768/EWG; oraz (iii) tam, gdzie ma to zastosowanie, substancje zapachowe są zgodne z odnośnym ustawodawstwem dotyczącym żywności. Takie gry zapachowe, zestawy kosmetyczne i gry smakowe nie są używane przez dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy i muszą być zgodne z pkt 1 część B załącznika V. 13. Bez uszczerbku dla pkt 3, 4 i 5 nie przekracza się następujących limitów migracji z zabawek lub części składowych zabawek:

Pierwiastek

mg/kg w suchym, kruchym, sprosz­ kowanym, lub elastycznym materiale zabawki

mg/kg w płynnym lub lepkim mate­ riale zabawki

mg/kg w zeskrobanym materiale zabawki

Aluminium Antymon Arsen Bar Bor Kadm Chrom (III) Chrom (VI) Kobalt Miedź Ołów Mangan Rtęć Nikiel Selen Stront Cyna Cyna organiczna Cynk

5 625 45 3,8 4 500 1 200 1,9 37,5 0,02 10,5 622,5 13,5 1 200 7,5 75 37,5 4 500 15 000 0,9 3 750

1 406 11,3 0,9 1 125 300 0,5 9,4 0,005 2,6 156 3,4 300 1,9 18,8 9,4 1 125 3 750 0,2 938

70 000 560 47 56 000 15 000 23 460 0,2 130 7 700 160 15 000 94 930 460 56 000 180 000 12 46 000

L 170/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

Wymienionych wartości granicznych nie stosuje się do zabawek lub części składowych zabawek, które z racji swej dostępności, funkcji, objętości lub masy w wyraźny sposób wykluczają zagrożenie związane ze ssaniem, lizaniem, połykaniem lub długotrwałym kontaktem ze skórą, podczas użytkowania określone w akapicie pierw­ szym art. 10 ust. 2. IV. Właściwości elektryczne 1. Zabawki nie są zasilane prądem elektrycznym o napięciu nominalnym przekraczającym 24 V prądu stałego (DC) lub odpowiadającego mu napięcia prądu zmiennego (AC), a napięcie w ich dostępnych częściach nie przekracza 24 V DC lub odpowiadającego mu napięcia AC.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 170 POZ 1 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.