Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 170 POZ 1 - Strona 31

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (1)

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 170 POZ 1 - Strona 31

Strona 31 z 33

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/33

ZAŁĄCZNIK III DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 1. Nr … (niepowtarzalny identyfikator zabawki (zabawek)) 2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela: 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta: 4. Przedmiot deklaracji (identyfikator zabawki umożliwiający odtworzenie jej historii). Zawiera dostatecznie wyraźne kolorowe zdjęcie umożliwiające identyfikację zabawki. 5. Opisany w pkt 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami przepisów wspólnotowych dotyczących harmonizacji. 6. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano lub do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność: 7. Tam, gdzie ma to zastosowanie, jednostka notyfikowana … (nazwa, numer) … przeprowadziła … (opis interwencji) … i wydała certyfikat: 8. Informacje dodatkowe: Podpisano przez lub w imieniu: …. (miejsce i data wydania) (nazwisko, stanowisko)(podpis)


L 170/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2009

ZAŁĄCZNIK IV DOKUMENTACJA TECHNICZNA Dokumentacja techniczna określona w art. 21 zawiera w szczególności, w zakresie istotnym dla oceny: a) szczegółowy opis projektu i produkcji, w tym wykaz stosowanych części składowych i materiałów użytych w zabawkach, oraz danych informacyjnych substancji chemicznych otrzymane od dostawców substancji chemicznych; b) ocenę/oceny bezpieczeństwa przeprowadzaną/przeprowadzane zgodnie z art. 18; c) opis zastosowanej procedury oceny zgodności; d) kopię deklaracji zgodności WE; e) adresy miejsc produkcji i magazynowania; f) kopie dokumentów, które producent przedłożył jednostce notyfikowanej, jeśli jest zaangażowana; g) sprawozdania z badań i opis środków, poprzez które producent zapewnił zgodność produkcji z normami zharmo­ nizowanymi, jeżeli producent zastosował procedurę wewnętrznej kontroli produkcji określoną w art. 19 ust. 2; oraz h) kopię certyfikatu badania typu WE, opis środków, poprzez które producent zapewnił zgodność produkcji z typem produktu, opisanym w certyfikacie badania typu WE oraz kopie dokumentów, które producent przedłożył jednostce notyfikowanej, jeżeli producent przedstawił zabawkę do badania typu WE oraz zastosował się do procedury zgodności typu, o której mowa w art. 19 ust. 3.

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/35

ZAŁĄCZNIK V OSTRZEŻENIA (o których mowa w art. 11) CZĘŚĆ A OSTRZEŻENIA OGÓLNE Ograniczenia w zakresie użytkowania, o których mowa w art. 11 ust. 1 zawierają co najmniej minimalny lub maksy­ malny wiek użytkownika, i tam gdzie to jest właściwe, umiejętności użytkownika, maksymalną lub minimalną wagę użytkowników oraz konieczność zapewnienia, że zabawka jest używana wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. CZĘŚĆ B OSTRZEŻENIA SZCZEGÓŁOWE I WSKAZANIA ZACHOWANIA ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYWANIA NIEKTÓRYCH KATEGORII ZABAWEK 1. Zabawki nieprzeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy Zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, są opatrzone ostrzeżeniem, takim jak: „Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy” lub „Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” lub ostrzeżeniem w formie następującego symbolu graficznego:

Ostrzeżeniom tym towarzyszy krótkie wskazanie, które może pojawić się w instrukcjach użytkowania, o szczególnym zagrożeniu wymagającym takiego ostrzeżenia. Punkt ten nie ma zastosowania do zabawek, które ze względu na swoje funkcje, wymiary, cechy, właściwości lub inne przekonujące przyczyny są w oczywisty sposób nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. 2. Zabawki ruchowe Zabawki ruchowe zawierają następujące ostrzeżeniem: „Wyłącznie do użytku domowego”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 170 POZ 1 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.