Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 170 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (1)

Data ogłoszenia:2009-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 170 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 33

Artykuł 2 Zakres 1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do produktów zaprojektowanych lub przeznaczonych, wyłącznie lub nie, do użytku podczas zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia, (zwanych dalej „zabawkami”). Produkty wymienione w załączniku I nie są uznawane za zabawki w rozumieniu niniejszej dyrektywy. 2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do następują­ cych zabawek: a) sprzętu do publicznego użytku na placach zabaw; b) automatów do gier, działających na monety lub nie, prze­ znaczonych do publicznego użytku; c) pojazdów dla dzieci wyposażonych w silniki spalinowe; d) zabawek z silnikami parowymi; oraz e) proc i katapult. Artykuł 3 Definicje Dla celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: 1) „udostępnianie na rynku” oznacza każde dostarczanie zabawki w celu jej dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku wspólnotowym, w ramach działalności hand­ lowej, odpłatne lub nieodpłatne;


11) „ocena zgodności” oznacza proces wykazujący, czy zostały spełnione określone wymagania odnoszące się do zabawki; 12) „jednostka oceniająca zgodność” oznacza jednostkę, która wykonuje czynności z zakresu oceny zgodności, w tym wzorcowanie, badanie, certyfikację i inspekcję; 13) „odzyskanie” oznacza każdy środek, mający na celu dopro­ wadzenie do zwrotu zabawki, która została już udostęp­ niona użytkownikowi końcowemu; 14) „wycofanie z obrotu” oznacza każdy środek, którego celem jest zapobieżenie udostępnieniu na rynku zabawki w danym łańcuchu dostaw; 15) „nadzór rynku” oznacza czynności wykonywane i środki stosowane przez organy władzy publicznej w celu zapew­ nienia, że zabawki spełniają wymagania prawne określone w odpowiednim wspólnotowym prawodawstwie harmoni­ zacyjnym lub nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, bezpie­ czeństwa i żadnych innych aspektów ochrony interesu publicznego;

30.6.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/7

16) „oznakowanie CE” oznacza oznakowanie, poprzez które producent wskazuje, że zabawka spełnia mające zastoso­ wanie wymagania we wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym przewidującym jej umieszczanie; 17) „produkt funkcjonalny” oznacza produkt, który działa i jest używany w taki sam sposób, jak produkt, urządzenie lub instalacja przeznaczone do użytku dorosłych, i który może być pomniejszonym modelem takiego produktu, urzą­ dzenia lub instalacji; 18) „zabawka funkcjonalna” oznacza zabawkę, która działa i jest używana w taki sam sposób jak produkt, urządzenie lub instalacja przeznaczone do użytku dorosłych, i która może być pomniejszonym modelem takiego produktu, urządzenia lub instalacji; 19) „zabawka do zabawy w wodzie” oznacza zabawkę przezna­ czoną do użytku w płytkiej wodzie, zdolną unieść lub utrzymać dziecko na wodzie; 20) „prędkość konstrukcyjna” oznacza wzorcową potencjalną prędkość eksploatacyjną determinowaną konstrukcją zabawki; 21) „zabawka ruchowa” oznacza zabawkę do użytku domo­ wego, której konstrukcja nośna pozostaje nieruchoma w czasie wykonywania danej czynności i która jest prze­ znaczona do wykonywania przez dzieci jednej z następujących czynności: wspinanie się, skakanie, huśtanie, zjeżdżanie, kołysanie, obracanie, raczkowanie, pełzanie lub jakakolwiek kombinacja tych czynności; 22) „zabawka chemiczna” oznacza zabawkę przeznaczoną do bezpośredniego obchodzenia się z substancjami chemicz­ nymi i mieszaninami, która jest wykorzystywana w sposób odpowiedni dla wieku dziecka, pod nadzorem dorosłych; 23) „zapachowa gra planszowa” oznacza zabawkę, której celem jest ułatwienie dziecku nauki rozpoznawania różnych zapa­ chów lub smaków; 24) „zestaw kosmetyczny” oznacza zabawkę, która ma na celu ułatwienie dziecku nauki wytwarzania produktów, takich jak perfumy, mydła, kremy, szampony, płyny do kąpieli, błyszczyki, pomadki do ust, inne produkty do makijażu, pasty do zębów i odżywki; 25) „gra smakowa” oznacza zabawkę, której celem jest umożli­ wienie dziecku przygotowania słodyczy lub innych potraw, co wiąże się z wykorzystaniem składników spożywczych, takich jak substancje słodzące, płynne, sypkie i aromaty; 26) „szkoda” oznacza uraz fizyczny lub każdy inny uszczerbek na zdrowiu, w tym długotrwałe skutki dla zdrowia; 27) „zagrożenie” oznacza potencjalne źródło szkody; 28) „ryzyko” oznacza prawdopodobny współczynnik wystą­ pienia zagrożenia powodującego szkodę oraz stopień powagi szkody;

29) „przeznaczone dla” oznacza, że rodzic lub opiekun ma podstawy zakładać na podstawie funkcji, wymiarów i charakterystyki danej zabawki, że jest ona przeznaczona do użytku przez dzieci z podanej grupy wiekowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 170 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.