Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

Data ogłoszenia:2009-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 17

1.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/17

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (2009/501/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

naukowej

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 170 akapit drugi w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,


(5)

Zasadnicza treść nowej umowy jest identyczna z treścią umowy, która wygasła w dniu 14 października 2007 r. Strony są zdania, że szybkie odnowienie umowy będzie zgodne z ich wspólnym interesem.

uwzględniając opinię Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Podstawę tej umowy stanowią zasady: partnerstwa opar­ tego na równowadze wspólnych korzyści, wzajemności, terminowej wymiany informacji oraz odpowiedniej ochrony praw własności intelektualnej.

Decyzją 2002/648/WE (2) Rada zatwierdziła zawarcie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii (zwanej dalej „Umową”). Artykuł 11 lit. b) Umowy przewiduje, co następuje: „Niniejsza umowa jest zawarta na wstępny okres pięciu lat i może zostać odnowiona w drodze umowy między Stronami, po dokonaniu oceny w ciągu ostatniego roku każdego okresu obowiązywania”. W dniach 15–16 listopada 2006 r. w Brukseli podczas spotkania Komitetu Sterującego ds. Współpracy Naukowo-Technologicznej WE-Indie obie Strony wyra­ ziły zainteresowanie odnowieniem Umowy na kolejne pięć lat.

Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Indii w sprawie partnerstwa i rozwoju (3) podpisana w dniu 20 grudnia 1993 r. przewiduje, że umawiające się strony zobowiązują się ustanowić stosowne procedury, by ułatwić jak najszersze uczest­ nictwo swoich naukowców i ośrodków badawczych we współpracy w dziedzinie nauki i technologii.

(2)

(7)

Współpraca w dziedzinie nauki i technologii jest również jednym z obszarów, o którym mowa we wspólnym planie działania Indie-UE w zakresie partnerstwa strate­ gicznego z dnia 7 września 2005 r., który ma między innymi na celu zwiększenie mobilności, wymiany i dostępu naukowców Indii i Europy.

(3)

(8)

(1) Opinia z dnia 8 lipca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dz.U.). (2) Dz.U. L 213 z 9.8.2002, s. 29.

Decyzją z dnia 26 listopada 2007 r. Rada zatwierdziła podpisanie umowy odnawiającej Umowę (zwaną dalej „Umową odnawiającą”) w imieniu Wspólnoty.

(3) Dz.U. L 223 z 27.8.1994, s. 24.

L 171/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2009

(9)

Umowa odnawiająca została podpisana dnia 30 listopada 2007 r. Umowa odnawiająca powinna zostać zatwierdzona,

Artykuł 2 W imieniu Wspólnoty Europejskiej Przewodniczący Rady powiadamia Republikę Indii o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie Umowy, zgodnie z art. 11 lit. b) Umowy odnawiającej (1).

(10)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty. Tekst Umowy odnawiającej dołącza się do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 stycznia 2009 r.

W imieniu Rady

P. GANDALOVIČ

Przewodniczący

(1) Data wejścia w życie Umowy odnawiającej zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 49 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L171 - 48 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (  Dz.U. L 16 z 21.1.2009)

 • Dz. U. L171 - 47 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

 • Dz. U. L171 - 46 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/788/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5095)

 • Dz. U. L171 - 37 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4072)

 • Dz. U. L171 - 36 z 20091.7.2009

  Decyzja nr 3/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L171 - 28 z 20091.7.2009

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 27 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 19 z 20091.7.2009

  Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 6 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

 • Dz. U. L171 - 3 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L171 - 1 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.