Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 19

Tytuł:

Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

Data ogłoszenia:2009-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 19

Strona 1 z 7
1.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/19

UMOWA odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz RZĄD REPUBLIKI INDII, zwany dalej „Indiami”, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, BIORĄC POD UWAGĘ znaczenie nauki i technologii dla ich rozwoju społeczno-gospodarczego, UZNAJĄC, że Wspólnota oraz Indie realizują wspólne cele naukowe i technologiczne w szeregu obszarów wspólnego zainteresowania oraz że mogą zostać osiągnięte wspólne korzyści, jeśli Strony ułatwią wzajemną współpracę, STWIERDZAJĄC, że na mocy Umowy o współpracy między Wspólnotą a Indiami w sprawie partnerstwa i rozwoju, podpisanej dnia 20 grudnia 1993 r., podjęto aktywną współpracę i wymianę informacji w szeregu obszarów naukowych i technologicznych, UWZGLĘDNIAJĄC wnioski ze szczytu UE-Indie w Helsinkach, który odbył się w październiku 2006 r., stwierdzające, że: „Przywódcy oczekują odnowienia Umowy UE-Indie w sprawie współpracy naukowej i technologicznej w 2007 r.”, PRAGNĄC rozszerzyć współpracę w zakresie badań naukowych i technologicznych w celu wzmocnienia prowadzenia wspólnych działań w obszarach wspólnego zainteresowania oraz wspierania zastosowania wyników tej współpracy dla osiągnięcia korzyści społecznych i gospodarczych, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Cel Strony zachęcają do prowadzenia i ułatwiają współpracę w dziedzinie badań naukowych i rozwoju w obszarach nauki i technologii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Wspólnoty oraz Indii.

wych wynikające ze wspólnych badań prowadzonych w ramach niniejszej umowy oraz wszelkie inne dane uznane za niezbędne do prowadzenia wspólnego działania przez uczestników, a także, w razie potrzeby, przez same Strony;

Artykuł 2 Definicje Dla celów niniejszej umowy:

c) „własność intelektualna” otrzymuje znaczenie określone w art. 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.;

a) „wspólne działanie” oznacza wszelkie działania, w tym wspólne badania naukowe, które Strony podejmują lub wspierają na podstawie niniejszej umowy;

b) „informacje” oznaczają dane naukowe lub techniczne, wyniki i metody prowadzenia badań naukowych i prac rozwojo­

d) „wspólne badania naukowe” oznaczają projekty w zakresie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji doświadczeń prowadzone ze wsparciem finansowym jednej lub obu Stron, wymagające współpracy między uczestnikami ze Wspólnoty i Indii oraz wskazane jako wspólne badania na piśmie przez Strony lub pełnomocników wykonawczych. W przypadku gdy projekt jest finansowany tylko przez jedną Stronę, wska­ zanie projektu jako wspólnego jest dokonywane przez tę Stronę oraz uczestnika projektu;

L 171/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2009

e) „uczestnik” lub „jednostki badawcze” oznaczają osoby, insty­ tucje akademickie, instytuty badawcze lub jakiekolwiek osoby prawne lub przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty lub Indii, biorące udział we wspólnych działaniach, w tym Strony. Artykuł 3 Zasady Współpraca prowadzona jest na podstawie następujących zasad: a) partnerstwa opartego na równowadze wspólnych korzyści; b) wzajemnego dostępu do badań i rozwoju technologicznego prowadzonych przez Strony; c) wymiany informacji w odpowiednim czasie, które mogą wpływać na wspólne działania; d) właściwej ochrony praw własności intelektualnej. Artykuł 4 Zakres współpracy Współpraca w ramach niniejszej umowy może obejmować wszystkie działania z zakresu badań naukowych, rozwoju tech­ nologicznego i prezentowania doświadczeń, zwane dalej „BRT”, ujęte w programie ramowym na mocy art. 164 Traktatu usta­ nawiającego Wspólnotę Europejską oraz wszystkie podobne działania z tego zakresu prowadzone w Indiach w odpowiednich obszarach nauki i technologii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 49 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L171 - 48 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (  Dz.U. L 16 z 21.1.2009)

 • Dz. U. L171 - 47 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

 • Dz. U. L171 - 46 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/788/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5095)

 • Dz. U. L171 - 37 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4072)

 • Dz. U. L171 - 36 z 20091.7.2009

  Decyzja nr 3/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L171 - 28 z 20091.7.2009

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 27 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 17 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 6 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

 • Dz. U. L171 - 3 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L171 - 1 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.