Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 28

Tytuł:

Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

Data ogłoszenia:2009-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 28

Strona 1 z 6
L 171/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2009

UMOWA o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA (zwana dalej „Wspólnotą”),

i

RZĄD NOWEJ ZELANDII,

wspólnie zwane dalej „Stronami”,

BIORĄC POD UWAGĘ, że Strony prowadzą prace w dziedzinie badań, rozwoju technicznego i demonstracji w wielu obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz mając świadomość szybkiego rozwoju wiedzy naukowej i jej pozytywnego wkładu we wspieranie dwustronnej i wielostronnej współpracy,


ZAUWAŻAJĄC, że w ramach Porozumienia technicznego między Komisją Wspólnot Europejskich a rządem Nowej Zelandii w sprawie współpracy naukowej i technicznej z dnia 17 maja 1991 r. prowadzona jest współpraca i wymiana informacji w szeregu dziedzin nauki i techniki,

PRAGNĄC poszerzyć zakres współpracy naukowo-technicznej w wielu obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez stworzenie owocnego partnerstwa służącego osiągnięciu pokojowych celów i obopólnych korzy­ ści,

ZAUWAŻAJĄC, że taka współpraca i wykorzystanie jej wyników przyczyni się do gospodarczego i społecznego rozwoju Stron, oraz

PRAGNĄC ustanowić formalne ramy dla realizacji wspólnych działań, które wzmocnią współpracę w dziedzinie „nauki i techniki” między Stronami,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Definicje Dla celów niniejszej Umowy: 1) „wspólne działania” oznaczają bezpośrednie wspólne dzia­ łania oraz pośrednie wspólne działania; 2) „bezpośrednie wspólne działania” oznaczają wspólne dzia­ łania w dziedzinie nauki i techniki realizowane przez Strony lub ich agencje wykonawcze; 3) „pośrednie wspólne działania” oznaczają wspólne działania w dziedzinie nauki i techniki realizowane, z jednej strony, przez rząd Nowej Zelandii lub uczestników z Nowej Zelan­ dii, a z drugiej – przez Wspólnotę lub uczestników ze Wspólnoty, poprzez:

a) udział rządu Nowej Zelandii lub uczestników z Nowej Zelandii we wspólnotowym programie ramowym na mocy art. 166 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro­ pejską (zwanym dalej „programem ramowym”); oraz

b) udział Wspólnoty lub uczestników ze Wspólnoty w nowozelandzkich programach badawczych lub projek­ tach w dziedzinie nauki i techniki podobnych do obję­ tych programem ramowym;

4) „własność intelektualna” posiada znaczenie określone w artykule 2 Konwencji o ustanowieniu Światowej Organi­ zacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.;

1.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/29

5) „uczestnik” oznacza każdą osobę fizyczną mającą zwykłe miejsce zamieszkania w Nowej Zelandii lub we Wspólnocie bądź każdą osobę prawną z siedzibą w Nowej Zelandii lub we Wspólnocie, posiadającą osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych; pojęcie to nie obejmuje Stron. Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że niezależne nowoze­ landzkie agencje państwowe (tzw. Crown Entities) mają status uczestników i nie obejmuje ich pojęcie „Strony”. Wspólne Centrum Badawcze WE (WCB) będzie zarówno uczestnikiem na potrzeby udziału w pośrednich wspólnych działaniach, jak i agencją wykonawczą na potrzeby realizacji bezpośrednich wspólnych działań. Artykuł 2 Cel i zasady 1. Strony wspierają, rozwijają i ułatwiają wspólne działania podejmowane w celach pokojowych zgodnie z niniejszą Umową oraz z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obu Stron. 2. Współpraca opiera się na następujących zasadach:

d) inne formy działalności w obszarach nauki i techniki, w tym realizację wspólnych projektów i programów, o których decyduje Wspólny Komitet, o którym mowa w art. 6, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi obu Stron.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 49 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L171 - 48 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (  Dz.U. L 16 z 21.1.2009)

 • Dz. U. L171 - 47 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

 • Dz. U. L171 - 46 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/788/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5095)

 • Dz. U. L171 - 37 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4072)

 • Dz. U. L171 - 36 z 20091.7.2009

  Decyzja nr 3/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L171 - 27 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 19 z 20091.7.2009

  Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 17 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 6 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

 • Dz. U. L171 - 3 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L171 - 1 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.