Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 36

Tytuł:

Decyzja nr 3/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

Data ogłoszenia:2009-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 36

L 171/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2009

DECYZJA NR 3/2009 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) (2009/503/WE)

KOMITET AMBASADORÓW AKP-WE,

— Bayo AKINDEINDE, Giovannangelo MONTECCHIEGO PALAZ­ ZIEGO i Verę VENCLIKOVĄ. Artykuł 2 Zgodnie z powyższym przez okres pozostały do końca kaden­ cji, tj. do dnia 6 marca 2013 r., skład zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości będzie następujący: — Ibrahim IDDI ANGO — Adrien SIBOMANA


uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku („AKP”) z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony podpisaną w Kotonu (w Beninie) 23 czerwca 2000 r. (1) i zmienioną przepisami umowy (2) zmieniającej powyższą umowę o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., w szczególności art. 2 ust. 7 załącznika III do wymienionej umowy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją nr 2/2008 z dnia 7 marca 2008 r. Komitet Ambasadorów AKP-WE powołał na pięcioletnią kadencję członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (trzech członków z państw UE i trzech członków z państw AKP), z zastrzeżeniem dokonania późniejszej weryfikacji – po roku w przypadku członków z państw UE i po dwóch i pół roku w przypadku członków z państw AKP. Unia Europejska wyraziła chęć dokonania zmian na stanowiskach członków zarządu pochodzących z państw UE na okres pozostały do końca kadencji i przedstawiła nazwiska trzech nowych kandydatów. Należy zatem powołać nowych członków zarządu,

— Valerie Patricia VEIRA — Bayo AKINDEINDE — Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI — Vera VENCLIKOVA. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(2)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 czerwca 2009 r. Artykuł 1 W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP-WE

Joseph MA’AHANUA

Na stanowiska członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsię­ biorczości powołuje się następujące osoby, które zastąpią Jensa Petera BREITENGROSSA, Philippe’a GAUTIERA i Seana MAGEE:

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 49 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L171 - 48 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (  Dz.U. L 16 z 21.1.2009)

 • Dz. U. L171 - 47 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

 • Dz. U. L171 - 46 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/788/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5095)

 • Dz. U. L171 - 37 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4072)

 • Dz. U. L171 - 28 z 20091.7.2009

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 27 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 19 z 20091.7.2009

  Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 17 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 6 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

 • Dz. U. L171 - 3 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L171 - 1 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.