Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4072)

Data ogłoszenia:2009-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 37

Strona 1 z 9
1.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/37

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4072) (2009/504/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

Ponadto rozporządzeniem Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (4) wprowadzono między innymi opłatę produkcyjną przeznaczoną na finanso­ wanie wydatków oraz opłatę za nadwyżki mającą zapo­ biegać gromadzeniu się nadmiernych zapasów. Ponadto pod pewnymi warunkami, określonej jednorazowej opłacie podlegają dodatkowe kwoty cukru oraz izoglu­ kozy. W związku z tym, że opłaty te stanowią zasoby własne, należy dostosować wzory zawarte w załącznikach I i III do decyzji 97/245/WE, Euratom.

uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (1),

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja 2000 r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (2), w szczególności jego art. 6 ust. 4 akapit trzeci oraz art. 17 ust. 3 i 5,

Należy również skorzystać z doświadczeń nabytych przez państwa członkowskie przy przekazywaniu bilan­ sów, o których mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) i b) rozporzą­ dzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, i udoskonalić wygląd formularzy przygotowywanych zgodnie ze wzorami zawartymi w załącznikach I i III do decyzji 97/245/WE, Euratom.

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Własnych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000,

(5)

Decyzja 97/245/WE, Euratom określa szczegółowo procedury dotyczące przekazywania informacji oraz wprowadza model służący do zgłaszania spraw, o których mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Decyzją Komisji 97/245/WE, Euratom (3) określono wzory bilansów zasobów własnych, które państwa człon­ kowskie mają przekazywać Komisji.

Biorąc pod uwagę doświadczenie uzyskane przy przeka­ zywaniu stosownych informacji, konieczne jest podjęcie działań gwarantujących przekazywanie Komisji wszyst­ kich faktów niezbędnych do pełnej analizy przypadków nieściągalności zgłaszanych przez państwa członkowskie.

(2)

Po transpozycji do prawa wspólnotowego porozumień zawartych w trakcie rundy urugwajskiej nie ma już wyraźnej różnicy pomiędzy opłatami rolnymi i należnościami celnymi. Ponadto w decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom również nie zawarto tego rozróżnienia. W związku z powyższym należy usunąć powyższe rozróżnienie ze wzorów zawartych w załącznikach I i III do decyzji 97/245/WE, Euratom.

(7)

(1) Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17. (2) Dz.U. L 130 z 31.5.2000, s. 1. (3) Dz.U. L 97 z 12.4.1997, s. 12.

Ustalenia dotyczące przekazywania sprawozdań i sprawnego zarządzania informacjami powinny zostać dostosowane do rosnącej liczby przypadków nieściągal­ ności poprzez wprowadzenie nowego elektronicznego systemu zarządzania i wymiany informacji, za pomocą którego państwa członkowskie mogłyby przesyłać drogą elektroniczną zgłoszenia dotyczące kwot, co do których ustalono lub uznano, że są nieściągalne.

(4) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1.

L 171/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2009

(8)

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2028/2004 (5) wpro­ wadziło do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 wyraźne rozróżnienie między sprawozda­ niami dotyczącymi spraw, w których stwierdzono nieściągalność ustalonych należności lub uznano te należności za nieściągalne, o czym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000, a sprawozdaniami rocznymi, o których mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000. W związku z tym należy zmienić wzory tych sprawoz­ dań. Należy również określić odpowiednie terminy przeka­ zania zmienionych bilansów. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/245/WE, Euratom,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 49 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L171 - 48 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (  Dz.U. L 16 z 21.1.2009)

 • Dz. U. L171 - 47 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

 • Dz. U. L171 - 46 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/788/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5095)

 • Dz. U. L171 - 36 z 20091.7.2009

  Decyzja nr 3/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L171 - 28 z 20091.7.2009

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 27 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 19 z 20091.7.2009

  Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 17 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 6 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

 • Dz. U. L171 - 3 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L171 - 1 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.