Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

Data ogłoszenia:2009-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 47

1.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/47

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/506/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 1. Niniejszym mianuje się niżej wymienioną osobę człon­ kiem Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych, zwanego dalej „Komitetem”, jako przedstawiciela organizacji pacjentów na trzyletnią kadencję, począwszy od dnia 1 lipca 2009 r.: Lesley Claire GREENE. 2. Niniejszym mianuje się ponownie niżej wymienione osoby członkami Komitetu jako przedstawicieli organizacji pacjentów na trzyletnią kadencję, począwszy od dnia 1 lipca 2009 r.: Birthe Byskov HOLM, dr Marie Pauline EVERS. Artykuł 2 Zgodnie z zaleceniem Europejskiej Agencji Leków niniejszym mianuje się ponownie niżej wymienioną osobę członkiem Komitetu na trzyletnią kadencję, począwszy od dnia 1 lipca 2009 r.: dr David LYONS.


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając zalecenie Europejskiej Agencji Leków z dnia 3 kwietnia 2009 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kadencja czterech członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych, zwanego dalej „Komitetem”, utworzonego zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 141/2000 dobiegła końca z dniem 15 kwietnia 2009 r. Jeden z członków Komitetu, których kadencja upłynęła, był mianowany przez Komisję zgodnie z zaleceniem Europejskiej Agencji Leków. Trzech pozostałych członków Komitetu, których kadencja upłynęła, było mianowanymi przez Komisję przedstawicielami organi­ zacji pacjentów. Niezbędne jest zatem mianowanie czte­ rech członków Komitetu.

(2)

Europejska Agencja Leków zaleciła mianowanie jednej osoby.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2009 r. W imieniu Komisji

(3)

Członków Komitetu powinno się mianować na okres trzech lat rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2009 r.,

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 18 z 22.1.2000, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 49 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L171 - 48 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (  Dz.U. L 16 z 21.1.2009)

 • Dz. U. L171 - 46 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/788/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5095)

 • Dz. U. L171 - 37 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4072)

 • Dz. U. L171 - 36 z 20091.7.2009

  Decyzja nr 3/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L171 - 28 z 20091.7.2009

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 27 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 19 z 20091.7.2009

  Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 17 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 6 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

 • Dz. U. L171 - 3 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L171 - 1 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.