Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 48

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (  Dz.U. L 16 z 21.1.2009)

Data ogłoszenia:2009-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 48

L 171/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

1.7.2009

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 16 z dnia 21 stycznia 2009 r.) 1. W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: zamiast: powinno być: zamiast: „hybrydy”, „odmiany krzyżowe”. „»gluten« oznacza frakcję białka znajdującą się w pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie lub w ich hybry­ dach oraz ich produktach pochodnych, której niektóre osoby nie tolerują oraz która nie rozpuszcza się w wodzie ani roztworze chlorku sodu 0,5 M;”, „»gluten« oznacza frakcję białka znajdującą się w pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie lub w ich odmia­ nach krzyżowych oraz pochodne takiej frakcji białka, których to frakcji i pochodnych niektóre osoby nie tolerują oraz które to frakcje i pochodne nie rozpuszczają się w wodzie ani roztworze chlorku sodu 0,5 M;”. „Określenie »produkt bezglutenowy« stosuje się w przypadkach, gdy zawartość glutenu nie przekracza 20 mg/kg w żywności sprzedawanej konsumentowi końcowemu.”, „Produkty te mogą być określane jako »produkt bezglutenowy«, jeżeli zawartość glutenu nie przekracza 20 mg/kg w żywności sprzedawanej konsumentowi końcowemu.”.


2. Strona 4, art. 2 lit. b):

powinno być:

3. Strona 4, art. 3 ust. 2: zamiast: powinno być:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 223 z dnia 21 sierpnia 2008 r.) Strona 22, załącznik IV, akapit trzeci lit. c): zamiast: „c) w czasie lat gospodarczych 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005 były karane za złamanie przepisów w odniesieniu do systemu finansowania programów działalności organizacji podmiotów gospodar­ czych sektora oliwy z oliwek, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1638/98 (2).”, „c) w czasie lat gospodarczych 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005 były karane za złamanie przepisów w odniesieniu do systemu finansowania programów działalności organizacji podmiotów gospodar­ czych sektora olejów przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1638/98 (2).”.

powinno być:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 183 z dnia 11 lipca 2008 r.) Strona 20, art. 14 ust. 2: zamiast: „Państwa członkowskie ustalają maksymalne ceny płacone przez beneficjentów za poszczególne produkty wymienione w załączniku I rozprowadzane na ich terytorium.”, powinno być: „Państwa członkowskie mogą ustalać maksymalne ceny płacone przez beneficjentów za poszczególne produkty wymienione w załączniku I rozprowadzane na ich terytorium.”. Strona 23, załącznik I, kategoria I lit. c): zamiast: „fermentowane przetwory mleczne z dodatkiem lub bez dodatku soku owocowego (2), aromatyzowane lub niearomatyzowane, […]”, powinno być: „fermentowane przetwory mleczne z dodatkiem lub bez dodatku soku owocowego (2), smakowe lub niesmakowe, […]”. Strona 23, załącznik I, kategoria II: zamiast: „Aromatyzowane lub niearomatyzowane fermentowane przetwory mleczne z owocami […]”, powinno być: „Smakowe lub niesmakowe fermentowane przetwory mleczne z owocami […]”. Strona 23, załącznik I, kategoria III: zamiast: „Aromatyzowane i niearomatyzowane sery świeże i przetworzone, o zawartości wagowej przynajmniej 90 % sera.”, powinno być: „Smakowe i niesmakowe sery świeże i topione, o zawartości wagowej przynajmniej 90 % sera.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 49 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L171 - 47 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

 • Dz. U. L171 - 46 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/788/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5095)

 • Dz. U. L171 - 37 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4072)

 • Dz. U. L171 - 36 z 20091.7.2009

  Decyzja nr 3/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L171 - 28 z 20091.7.2009

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 27 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 19 z 20091.7.2009

  Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 17 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 6 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

 • Dz. U. L171 - 3 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L171 - 1 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.