Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ustanowienia systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

Data ogłoszenia:2009-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 10

W celu skorzystania z pomocy Wspólnoty w ramach systemu kwot ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007, przedsiębiorstwa produkujące skrobię ziem­ niaczaną muszą zawrzeć umowy kontraktacji z producentami ziemniaków. Należy wyszczególnić, jakie elementy trzeba uwzględnić w umowie kontraktacji pomiędzy przedsiębiorstwem produkującym skrobię ziemniaczaną a producentem w celu uniknięcia zawarcia umowy kontraktacji z nadwyżką w stosunku do przysługującej przedsiębior­ stwu subkwoty. Takie przedsiębiorstwa produkujące skrobię nie powinny przyjmować dostaw ziemniaków nieobjętych umową kontraktacji, ponieważ stwarza to zagrożenie dla efektywności sytemu kwot i wymogu,


(6)

(2)

(3)

(7)

(4)

(8)

(9)

(1 )

Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 339 z 24.12.2003, s. 45. (3) Zob. załącznik II. (4) Dz.U. L 30 z 31.10.2009, s. 16.

1.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/7

(10)

Zgodnie z częścią I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 skrobia ziemniaczana jest produktem objętym przepisami dotyczącymi zbóż. Dlatego też w odniesieniu do skrobi ziemniaczanej i do zbóż stosuje się ten sam rok gospodarczy. W art. 204 ust. 5 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawia się, że w odniesieniu do skrobi ziemniaczanej do końca roku gospodarczego 2011/2012 stosuje się część II tytuł I rozdział III sekcja IIIa wymienionego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie należy zatem stosować do tej daty.

g) „skrobia nieprzetworzona”: produkowana skrobia, objęta kodem CN 1108 13 00, nie poddana żadnemu procesowi przetwarzania; h) „łączenie się przedsiębiorstw produkujących skrobię”: połą­ czenie w jedno przedsiębiorstwo dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw produkujących skrobię; i) „przeniesienie własności przedsiębiorstwa produkującego skrobię”: przekazanie lub przejęcie aktywów przedsiębiorstwa posiadającego subkwotę na rzecz jednego lub większej liczby przedsiębiorstw produkujących skrobię; j) „przeniesienie własności zakładu produkującego skrobię”: przekazanie własności jednostki technicznej, włączając w to całość urządzeń niezbędnych do wyprodukowania skrobi, na rzecz jednego lub większej liczby przedsiębiorstw, skutkujące częściowym lub całkowitym przejęciem zakładu należącego do przedsiębiorstwa dokonującego przeniesienia; k) „dzierżawa zakładu produkcyjnego”: umowa dzierżawy jednostki technicznej, włączając w to całość urządzeń niezbędnych do wyprodukowania skrobi, z zamiarem ich użytkowania, zawarta na okres co najmniej trzech następu­ jących po sobie lat gospodarczych z przedsiębiorstwem mającym siedzibę w tym samym państwie członkowskim co przedmiotowy zakład produkcyjny, jeżeli – po dojściu dzierżawy do skutku – przedsiębiorstwo będące najemcą może być uznane za samodzielne przedsiębiorstwo produ­ kujące skrobię ze względu na całość jego produkcji; l) „pomoc na skrobię ziemniaczaną”: pomoc dla rolników produkujących ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi ziemniaczanej, o której mowa w art. 77 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Artykuł 2 W przypadku gdy stosuje się art. 84a ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, przyznane subkwoty dostosowuje się odpowiednio na początku roku gospodarczego następującego po roku, w którym kwota została przekroczona.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAL I DEFINICJE – SYSTEM KWOT

Artykuł 1 Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) „kwota”: kwota określona dla każdego państwa członkow­ skiego w art. 84a ust. 1 i załączniku Xa do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007;

b) „subkwota”: część kwoty przyznana przez państwo człon­ kowskie przedsiębiorstwu produkującemu skrobię;

c) „przedsiębiorstwo produkujące skrobię”: każda osoba fizyczna lub prawna mająca swoją siedzibę na terenie danego państwa członkowskiego, otrzymująca subkwotę i premię określoną w art. 95a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 171 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L171 - 49 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (  Dz.U. L 368 z 23.12.2006)

 • Dz. U. L171 - 48 z 20091.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (  Dz.U. L 16 z 21.1.2009)

 • Dz. U. L171 - 47 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania członków Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (1)

 • Dz. U. L171 - 46 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/788/WE ustalającą kwoty netto wynikające ze stosowania dobrowolnej modulacji w Portugalii dla lat kalendarzowych 2009–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5095)

 • Dz. U. L171 - 37 z 20091.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 97/245/WE, Euratom ustanawiającą ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4072)

 • Dz. U. L171 - 36 z 20091.7.2009

  Decyzja nr 3/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 5 czerwca 2009 r. dotycząca zmian na stanowiskach członków zarządu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dz. U. L171 - 28 z 20091.7.2009

  Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 27 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii

 • Dz. U. L171 - 19 z 20091.7.2009

  Umowa odnawiająca Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 17 z 20091.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy odnawiającej Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

 • Dz. U. L171 - 3 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L171 - 1 z 20091.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.